Skip to main content

Dokumentacija za upis

Kandidati prilikom upisa na I godinu osnovnih akademskih studija podnose sledeća dokumenta:

  • Overene fotokopije svedočanstva sva četiri razreda srednje škole
  • Overena fotokopija diplome o završenoj srednjoj školi
  • Izvod iz matične knjige rođenih (overena kopija)
  • Dokaz o uplati prve rate školarine
  • Tri slike veličine 3.5 cm x 4.5cm

Upis nove akademske godine

Svi studenti koji zaključno sa septembarskim ispitnim rokom polože ispite sa godine koju studiraju sa rezultatom od najmanje 37 ESPB imaju pravo da upišu narednu godinu studija, nezavisno od toga da li su im preostali nepoloženi predmeti sa iste ili različitih godina studija.

Upis nepoloženih predmeta

Pri upisu naredne godine studija studenti ponovo upisuju i sve predmete koje nisu položili, nezavisno od toga da li se oni nalaze na istoj ili različitim godinama studija.

Primer uplatnice