Skip to main content

Master akademske studije - Pravo

         Master akademske studije prava su drugi stepen visokog obrazovanja, i predstavljaju nastavak osnovnih akademskih studija, tokom kojih studenti stiču dodatna produbljena znanja i  veštine. Studije traju jednu godinu, odnosno dva semestra. Završetkom master akademskih studija prava student stiče zvanje „master pravnik“.

        Studijski program master akademskih studija prava ima za svrhu da pruži takvo dodatno obrazovanje pravnika koje će biti ne samo logičan nastavak osnovnih akademskih studija prava, već će predstavljati i novi kvalitet u pravničkom obrazovanju.

        Kroz master studije prava studenti će, pored novih znanja, sticati i teorijsko-metodološku ali i praktičnu osposobljenost za suptilne analize pravnih problema, adaptibilnost na nove nacionalne i međunarodne pravne norme, kao i sposobnost za samostalnu i kreativnu primenu prava. Pored toga, ove studije će studente osposobljavati i za samostalno i kreativno stvaranje prava, kroz discipline kao što su izrada pravnih akata i nomotehnika, jezik prava i dr, kao i za efikasnu i kompetentnu primenu prava i razvijanje pravnih veština.

       Nadalje, za pravnu praksu u državi otvorenih granica koja teži izgradnji modernog, otvorenog društva i punoj integraciji u evropsku zajednicu naroda, takođe će od velikog značaja biti izučavanje strane pravne terminologije, što je predviđeno Studijskim programom. Konačno, savladavanjem studijskog programa studenti će ovladati i metodologijom naučnoistraživačkog rada u društvenim naukama i teorijskim osnovama izrade master radova, što će biti dragoceno ne samo za kvalitet master radova, već i za njihove kasnije stručne radove (pravne analize i ekspertize, stručna mišljenja i dr.).