Skip to main content

Doktorske akademske studije - Pravo

         Doktorske akademske studije prava su treći stepen visokog obrazovanja, i ima jasno definisanu svrhu. Njegova svrha je da doprinosi razvoju nauke i naučnoistraživačkog rada u oblasti pravnih nauka, kroz obrazovanje i osposobljavanje doktoranata za kritičko mišljenje i originalan i samostalni naučno-istraživački rad koji je relevantan za dalji razvoj nauke.
         Uz to, svrha studijskog programa je i da osposobi doktorante za kritičko naučno procenjevanje naučna istraživanja drugih. Na taj se ono osposobljavaju da sopstvenim naučnim istraživnjima doprinose razvoju pravne nauke, kao i razvoju pravne prakse u oblastima u kojima budu profesionalno delovali.
       
Savladavanjem studijskog programa prava studenti stiču najviša znanja, kompetencije i istaživačke sposobnosti da:
 
 • samostalno i na kreativan način analizira, primenjuje i unapređuje naučna dostignuća u pravnoj nauci i uspešno ih primenjuje u pravnoj praksi;
 • samostalno rešava teorijske i pravne probleme u oblasti prava, posebno u užoj oblasti iz koje je doktorska disertacija;
 • samostalno i efikasno organizuju i ostvaruju naučna i razvojna istraživanja;
 • da se mogu uspešno uključivati u međunarodne naučne i razvojne projekte u oblasti prava;
 • uspešno usvajaju i kreativno razvijaju najnovije metode i znanja u pravnim naukama;
 • poštuju principe naučne etike, posebno pravničke etike;
 • samostalno i kompetentno saopštavaju rezultate naučnoistraživačkog rada na naučnim konferencijama i drugim naučnim i profesionalnim skupovima;
 • rezultate svog naučnoistraživačkog rada saopštavaju u naučnim časopisima i drugim publikacijama;
 • kontinuirano doprinose razvoju novih znanja u pravničkoj oblasti.
 
Pored opštih znanja i kompetencija studenti stiču i predmetno - specifične kompetencije kao što su:
 
 • produbljeno poznavanje pravnih disciplina i vrhunsko poznavanje oblasti iz koje je doktorska disertacija;
 • sposobnost kompetentnog i kreativnog rešavanja problema, korišćenjem adekvatnih metoda pravnih nauka;
 • sposobnost adekvatnog praćenja, analiziranja i primene dostignuća savremene pravne nauke i prakse;
 • sposobnost primene dostignuća pravne nauke i sopstvenih naučnoistraživačkih rezultata;
 • sposobnost korićenja informacionih tehnologija, posebno pravne informatike;
 • sposobnost da samostalno i kreativno deluju u pravnoj nauci, kao i u pravnoj praksi u različitim oblastima prava.
 • adekvatna pripremljenost za dalje profesionalno usavršavanje u pravnoj nauci, sistemu obrazovanja i pravnoj praksi u različitim oblastima privrednog i javnog života.
       
           Studijski program inkorporiše u sebi savremena naučna saznanja iz oblasti pravnih nauka, uključujući i najnovija.
           Po svojim karakteristikama studijski program predstavlja zaokruženu celinu i usaglašen je sa drugim studijskim programima Fakulteta, kao i sa strategijama razvoja obrazovanja, nauke i struke u Republici Srbiji. Studijski program doktorskih studija predstavlja svojevrsnu nadgranju nad studijskim programima osnovnih i master studija prava na Fakultetu i sa njima čini koherentnu celinu.
           Studijski program je formalno i strukturno usaglašen sa tri akreditovana studijska programa doktorskih studija prava iz evropskog obrazovnog prostora. Isto tako usaglašen je i u pogledu uslova upisa, trajanja studija, uslova prelaska na narednu godinu studija, načina studiranja i sticanja doktorske diplome.