Skip to main content

Pravna klinika


Fakultet za evropske pravno-političke studije je osnovao Pravnu kliniku u skladu sa unutrašnjim aktima Fakulteta. Cilj osnivanja je sticanja praktičnih znanja i veština studenata prava i pružanja usluga besplatne pravne pomoći građanima. Pored toga, Pravna klinika predstavlja i izborni predmet na master studijama u okviru Nastavnog plana i programa Fakulteta. Svake školske godine raspisuje se konkurs za izbor nove generacije studenata koji će pohađati Pravnu kliniku.

Kandidati moraju ispunjavati sledeće uslove:

1. da su studenti Fakulteta za evropske pravno-političke studije u Beogradu;
2. da su studenti III godine studija, ili studenti master studija;
3. da su zainteresovani za pružanje besplatne pravne pomoći na Pravnoj klinici sa stvarnim klijentima kroz primenu praktičnih veština.

Izbor studenata vrši se na osnovu priložene biografije i obaveznog motivacionog pisma. Ukoliko nije moguće izvršiti selekciju studenata na osnovu pismene prijave, organizovaće se razgovor sa kandidatima.

Pre kontakta sa klijentima, studenti su obavezni da prođu obuku. Oblasti iz kojih će biti organizovana obuka se sastoje iz časova profesionalne etike, veštine intervjuisanja i pisanja pravnih dokumenata. Kancelarija Pravne klinike otvorena je za prijem građana, pri čemu Pravna klinika obaveštava građane o vremenu rada. Rad studenata nadgleda supervizor, koji se bira iz redova profesora ili advokata, koji su stalno prisutni u vreme kada studenti rade sa klijentima.