Skip to main content

Osnovne akademske studije - Pravo

         Osnovne akademske studije prava su prvi stepen visokog obrazovanja, traju četiri godine (osam semestara) i na njima student ostvaruje ukupno 240 ESPB bodova. Studenti koje uspešno završe ove studije stiču diplomu visoke stručne spreme i zvanje „diplomirani pravnik“.  
        Student za vreme četvorogodišnjih studija prava mora da savlada gradivo iz 23 obaveznih predmeta i 10 izbornih predmeta. Izborom predmeta iz ponuđenih izbornih grupa predmeta studenti aktivno učestvuju u kreiranju svog obrazovanja.

        Studijski program ima za cilj da studentima (budućim pravnicima) omogući sticanje opštih i posebnih teorijskih i praktičnih znanja i veština te da ih osposobi: da shvataju, pravilno tumače i primenjuju pravo, da kritički preispituju važeće pravne norme i predlažu donošenje primerenijih kao i da ovladaju metodima, postupcima i procesima istraživanja. Program, takođe, ima za cilj da studenti steknu znanja iz prava Evropske unije i drugih uporednih pravnih sistema, kako bi se u praksi, kao pravnici, mogli uključiti i u procese harmonizacije domaćeg prava sa pravom Evropske unije.

      Okončanjem osnovnih akademskih studija prava student stiče kompetencije koje se ogledaju u tome da student shvata i vlada pravnim pojmovima i izrazima; shvati pravni sistem, izvore prava i pravne norme; da argumentovano raspravlja o pravnim problemima; pravnim problemima pristupa sistematski i da kritički preispituje pozitivna pravna rešenja.

     On je, takođe, osposobljen da: obavlja poslove u pravosuđu, organima uprave, privrednim društvima i drugim udruženjima, ustanovama i ostalim institucijama; samostalno primenjuje u praksi znanja pravnika; prati i usvaja nova rešenja zakonodavca i pravne nauke; poštuje pravnu i profesionalnu etiku; upotrebljava savremenu informatičku tehnologiju i koristi raspoložive resurse na Internetu.