Skip to main content

Prva godina - Pravo

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE PRAVA traju četiri godine (osam semestara) i na njima student ostvaruje ukupno 240 ESPB bodova. Studenti koje uspešno završe ove studije stiču diplomu visoke stručne spreme i  zvanje „diplomirani pravnik“. 

PRVA GODINA PRAVA

Redni brojŠifra predmetaNaziv predmetaSemestarBroj časova sedmično i ukupnoESPB
1. ZP01 Teorija države i prava I 5+2 (105) 9
2. ZP03 Istorija države i prava sa istorijom evropskih integracija I 5+0 (75) 7
3. OPR01 Rimsko pravo I 3+0 (45) 8
4. ZP05 Sociologija I 3+2 (75) 7
5. ZP02 Uvod u pravni i politički sistem Evropske unije II 5+102 (105) 9
6. ZP04 Ustavno pravo sa ustavnim pravom Evropske unije II 6+2 (120) 9
7. ZP06 Osnovi Ekonomije       
II 3+2 (75) 6
8.   Jedan izborni predmet sa liste      
8.1. ZP07 Engleski jezik I I, II 2+0 (60) 5
8.2. ZP08 Nemački jezik I    
I, II 2+0 (60) 5
Ukupno časova aktivne nastave 22/22  
Ukupno ESPB 60