Predavač: 
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 10
Cilj predmeta:
Objasniti osnovne principe izrade pravnih propisa, kategorije, instrumente i metode, omogućiti studentima stvaranje neophodnoh teorijskih i praktičnih predznanja u domenu metoda pripremanja normativnih akata, upoznavanje sa pravilima pripremanja i redigovanja pravnih normi, integrisati znanja iz opšte lingvističke edukacije sa procedurom pravnog normiranja.   
Ishod predmeta:
Sticanje osnovnih znanja i kompetencija u pogledu praćenja, razumevanja i praktične osposobljenosti u pripremanju normativnih akata.
Razvijanje veština kao što su pojmovno i terminološko tumačenje tekstova normativnih akata, praktična primena metoda redigovanja propisa.
Razvijanje sposobnosti individualnog i timskog rada, samostalno formulisanje, lektorisanje i redakcija pravnih tekstova.

ČASOPIS "PRAVO I POLITIKA"

apple touch icon

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

showcase 2

PRAVNA KLINIKA

showcase 3