I godina master Prava

Predavač: Prof. dr Miroslav Jovanović (e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 7
Cilj predmeta: Uvođenje i upoznavanje studenata sa promenljivom dinamikom lokacije proizvodnje. Lokacija ekonomske aktivnosti je bitna jer se na tom mestu zapošljavaju radnici, plaćaju porezi, smanju se izdaci za nezaposlene i često pokreće izvoz. Privući i zadržati preduzeća na određenoj lokaciji je veliki izazov za tvorce ekonomske politike. Globalizacija, fragmentacija proizvodnje i veliki transfer proizvodnih aktivnosti prema Aziji, pogotovo Kini, stvara novu sliku u okviru geografije proizvodnih aktivnosti. Studentima se izlažu teoretski stavovi u pogledu izbora lokacije proizvodnje i regionalna politika EU.
Ishod predmeta:Teorija lokacije proizvodnje ima određene stavove i savete, ali stvarnost često ide drugim tokom. U takvom nepredvidivom svetu treba se naslanjati na teoriju, kvantitativne studije i na mišljenje iskusnih stučnjaka jer često nepredvidivi slučaj može bitno da utiče na lokaciju određene vrste proizvodnje. Izbor lokacije proizvodnje ponekad porede sa umetnošću, a ne sa rigidnom naukom. Ekonomska politika često luta u vezi sa lokacijom proizvodnje. Lutanja su prisutna i u EU koja troši znatna sredstva za regionalni razvoj dok su rezultati takve politike najčešće nezadovoljavajući i povezani sa korupcijom i traćenjem sredstava poreskih obveznika. 

Predavač: Prof. dr Veran Stančetić (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 7

Cilj predmeta: Upoznati studente sa sistemom lokalne samouprave u Srbiji i njenom značaju za demokratičnost i uspešno funkcionisanje celokupnog društva i države. Pored poimanja i shvatanja aktuelnog sistema lokalne samouprave u Srbiji (onakva kakva jeste), cilj je da se razvije kritička analiza o svim funkcionalnim i disfunkcionalnim elementima lokalne samouprave (kakva bi trebalo da bude).

Ishod predmeta: Usvajanje znanja i tehnika analize funkcionisanja lokalne samouprave u Srbiji. Shvatanje lokalne samouprave u Srbiji u kontekstu savremenih integracionih procesa, demokratskih procedura, dobrog upravljanja i procesa globalizacije i informacione revolucije što će studentima omogućiti efektivan instrument i analitički okvir za izučavanje i istraživanje lokalne samouprave u Srbiji kao i uključivanje u njen rad.

Predavač: Doc. dr Goran Ivančević (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 7
Cilj predmeta: da se studenti upoznaju sa teorijama o birokratskim i administrativnim sistemima, decentralizovanih država, da se osposobe za promišljanje i stručnu analizuadministrativno-birokratskih poslova; da se upuste u teoretske i praktične aktivnosti vezane za ovu oblast.
Ishod predmeta: Sticanje neophodnih teorijskih i praktičnih saznanja o savremenim administrativnim sistemima, te o teorijama administracije i birokratije, radi upoznavanja studenata sa osnovama organizovanja i fukcionisanjaadministracije i birokratije, što doprinosi njihovom boljem razumevanju i usvajanju, te primeni u praksi.

Preuzmite:

Predavač: Prof. dr Veran Stančetić (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 7

Cilj predmeta: Upoznati studente sa sistemima savremene lokalne samouprave i mestom i značajem  lokalne samouprave u ukupnoj organizaciji demokratske države i društva. Pored toga cilj je da studenti usvoje znanja i tehnike koje će im omogoćiti da kritički razmišljaju o sistemu i funkcionisanju lokalne samouprave na osnovu izučavanja elemenata iz kojih se sastoji lokalna smaouprava kao i uporedne analize lokalnih samouprava u različitim državama.

Ishod predmeta: Usvajanje znanja i tehnika analize funkcionisanja lokalne samouprave. Uviđanje savremenih globalnih procesa kao determinanti reofrmi država gde lokalana samouprava dobija novi značaj i ulogu. Pored tradicionalnih oblasti koje se izučavaju u lokalnoj samoupravi, upoznavanje sa uticajem i značajem lokalnih vlasti na naddržavnom i međudržavnom nivou.

Predavač: Prof. dr Veran Stančetić (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 7


Cilj predmeta: Upoznavanje studenatasa fenomenom srednjeg – subancionalnog  (regionalnog) nivoa upravljanja i vlasti u kontekstu savremenih procesa globalizacije, institucionalnih reformi i rekonceptualizacije države.


Ishod predmeta: Poznavanje teorije i prakse regionalizma, pojmovno shvatanje savremenog regionalizma, njegovih uzroka i posledica. Usvajanje znanja o reformskim procesima koji se dešavaju u evropskim državama i svetu a čiji je je bitan aspekt jačanje tzv. srednjeg nivoa upravljanja uz sve veći značaj regionalnog razvoja i  regionalnih politika. Pored teorijskih elaboracija o odnosu regionalizma i savremene države, predmet ima i praktičnu stranu u kojoj će se studenti upoznati sa konkretnim organizacijama regionalnog upravljanja (na primeru evropskih država) kao i sa politikom regionalnog razvoja Evropske unije i u kontekstu toga mogućnostima koje stoje na raspolganju AP Vojvodini i Republici Srbiji.

ČASOPIS "PRAVO I POLITIKA"

apple touch icon

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

showcase 2

PRAVNA KLINIKA

showcase 3