II godina Prava

Predavač: Prof. dr Ilija Babić (e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 8
Cilj predmeta:
Izvođenjem nastave studenti će se upoznati sa institutima iz Uvoda u građansko pravo i Stvarnog prava, a prvenstveno sa rešenjima pozitivnog građanskog prava Republike Srbije, rešenjima usvojenim u sekundarnom pravu Evropske unije, unutrašnjem pravu država članica EU, mišljenjima pravne nauke i značajnim stavovima sudske prakse sudova u Srbiji i Suda pravde EU. Na osnovu znanja stečenih iz ovog predmeta studentima pravnog smera omogućava lakše savladavanje i ostalih predmeta iz oblasti materijalnog i procesnog građanskog prava (Privrednog prava, Međunarodnog privrednog prava, Međunarodnog privatnog prava, Građanskog procesnog prava).
Ishod predmeta:
Sticanje osnovnog znanja o opštim institutima Građanskog prava i institutima Stvarnog prava u Srbiji i u EU;  ovladavanje pravilima i različitim metodama tumačenja propisa i i pojedinačnih pravnih akata iz ove oblasti; sticanje praktičnih saznanja iz građanskog prava izraženih u sudskoj praksi redovnih sudova u Srbiji i Suda pravde EU.

Preuzmite:
Predavač: Doc. dr Melanija Jančić (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)

Status predmeta: obavezan
Broj ESPB:11

Cilj predmeta:
Cilj predmeta je ovladavanje studenata materijom upravnog prava, posebno položajem i organizacijom uprave, kao i vršenjem upravne delatnosti i kontrolom rada upravnih organa.
Ishod predmeta:
Ovaladavanje znanjem i veštinama primene propisa iz predmetne oblasti, savladavanje metoda, analiza, komparacija i relevantnog zaključivanja

Preuzmite:

Predavač: Prof. dr Zorica Mršević (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)

Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 5

Cilj predmeta:
Objasniti osnovne postavke rodne jurisprudencije o postojanju «nevidljive» pravne diskriminacije žena,  analiza položaja žena u pravnoj profesiji kao i osnovne postavke kompleksnih pravnih fenomena kao što su ženska ljudska prava, rodno zasnovano nasilje i sl.
Kritička integracija  znanja stečenih u sociologiji, istoriji države i prava, kriminologiji, međunarodnopravnim disciplinama. Omogućiti rodno zasnovanu analitičku metodologiju tumačenja i primene pravnih teeorija i propisa kroz prizmu sagledavanja društvenh odnosa moći umesto njihivog mehaničkog prihvatanja kao nepristrasnih instrumenata pravde i jednakosti.

Ishod predmeta:
Sticanje osnovnih znanja i kompetencija u pogledu praćenja i razumevanja pravnih pojava na način razumevanja opštih mehanizama diskriminacije na osnovu posedovanja različitog kvantuma društvene (pravne) moći kao i reprodukovanja tih odnosa kroz institucionalne mehanizme pravnog i političkog sistema.Razvijanje veština kao što su sposobnost tumačenja pravnih normi na nediskriminativan način,  uz uočavanje društvenh i političkih momenata nedostatnosti ravnopravnosti pravne zaštite i tretmana, diskriminacije i kršenja ljudskih prava.Razvijanje sposobnosti individualnog i timskog rada u formiranju i korišćenju bazi podataka,  tzv. «mekog» međunarodnog prava, iskustva država EU-a, rodno senzitivne statistike kao i praćenja dinamike unutrašnjih zakonskih promena sa aspekta rodno ocenjenog progresa. 

Predavač: Prof. dr Jelena Šogorov Vučković (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 5

Cilj predmeta:
Izučavanje osnovnih principa i metoda predmeta, sticanje znanja iz osnovnih oblasti socijalnog prava i komparativno sa socilanim pravom EU.

Ishod predmeta:
Ovaladavanje znanjem i veštinama primene propisa iz predmetne oblasti, savladavanje metoda, analiza, komparacija i relevantnog zaključivanja

Predavač: prof. dr Jelena Šogorov Vučković (E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 8
Cilj predmeta:
Cilj nastavnog predmeta je da studenti savladaju osnovne institute radnopravnog zakonodavstva, specifične metode pravnog uređenja radnog odnosa i drugih oblika radnog angažovanja, kao i da se upoznaju sa osnovama međusobnog radnog prava.
Ishod predmeta:
Ovaladavanje znanjem i veštinama primene propisa iz predmetne oblasti, savladavanje metoda, analiza, komparacija i relevantnog zaključivanja.

Preuzmite:

ČASOPIS "PRAVO I POLITIKA"

apple touch icon

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

showcase 2

PRAVNA KLINIKA

showcase 3