IV godina Prava

Predavač: Prof. dr Ljubiša Despotović (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta:
Cilj predmeta  je prvenstveno upoznati studente sa osnovnim pojmovima i osnovama modernih teorija o političkim sistemima, te o političkom sistemu Evropske unije.

Ishod predmeta:
Studenti stiču znanja i sposobnosti neophodne za razumevanje, tumačenje i kritičku analizu pojmova iz oblasti savremenih političkih sistema, kao i političkog sistema EU.

Predavač: Prof. dr Branislav Malagurski (e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 7
Cilj predmeta: Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa sistemom pravnih normi kojima je uređen pravni položaj privrednih (trgovačkih) društava u Evropskoj uniji, kako onih kojima je izvršena harmonizacija pravila za privredna društva u zemljama članicama, tako i onih kojima su stvorena nova jedinstvena pravila za tkz. Evropska privredna društva.
Ishod predmeta: Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti: temeljno poznavanje i razumevanje institucija prava privrednih društava u Evropskoj uniji, prvenstveno jedinstvenih komunitarnih propisa. Takođe, stiče sposobnost temeljnog razumevanja funkcionisanja unutrašnjet tržišta EU, sa svim implikacija koje ono ima na delatnost privrednih subjekata, kako članica EU, tako i zemalja-kandidata i trećih država. Ovo razumevanje pravnih istitucija EU se stiče prvenstveno preko izučavanja uredaba i uputstava što daje mogućnost studentima da nakon završetka ovog kursa, tj. svojih studija razumeju i u praksi primenjuju propise koji se vežu za pravo privrednih društava Evropske unije.

Prezentacija:

Predavač: Doc. dr Aleksandar Matković (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. )

Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 7

Cilj predmeta: upoznavanje sa osnovnim pojmovima i materijom prekršajnog i privrednoprestupnog prava. Sticanje potrebnih znanja o specifičnostima prekršaja i privrednih prestupa kao posebnih oblika kažnjivih ponašanja, specifičnostima odgovornosti, postupka za primenu sankcija i organima nadležnim za postupanje, radi uspešnog uključivanja u praksu postupanja pred sudskim organima i organima uprave.

Ishod predmeta: sposobnost za samostalan praktičan rad u sudovima za prekršaje, trgovačkim sudovima, državnim organima, ustanovama, preduzećima i advokaturi.

Preuzmite:

Materijali - Pravo privrednih prestupa

Pravo konkurencije EU

  • Studijski program: Osnovne akademske studije prava
  • Naziv predmeta: Pravo konkurencije Evropske unije
  • Nastavnik/nastavnici: Prof. dr Dijana Marković-Bajalović – Prof. dr Jelena Šogorov Vučković – Doc. dr Milica Stojković
  • Status predmeta: Obavezan predmet izbornog modula II (Pravo Evropske unije)
  • Broj ESPB: 7
  • Uslov: nema

Cilj predmeta

Objasniti studentima ulogu politike i prava konkurencije u državama sa tržišnim sistemom privređivanja i, posebno, za funkcionisanje unutrašnjeg tržišta Evropske unije.

Objasniti značaj donošenja i efektivne primene propisa iz oblasti zaštite konkurencije u državama koje su u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Osposobljavanje studenata da prepoznaju ponašanja tržišnih učesnika koji, u skladu sa propisima Evropske unije, predstavljaju povrede konkurencije.


Ishod predmeta

Sticanje osnovnih znanja o savremenim teorijskim pravcima koji analiziraju i objašnjavaju zakonitosti funkcionisanja tržišta.

Sticanje znanja o načinima uticaja države na pravilno odvijanje tržišne utakmice, primenom normi iz domena zaštite tržišne utakmice i kontrole državne pomoći.

Sticanje znanja o osnovnim kategorijama povreda prava konkurencije u pravu EU, zloupotrebi dominantnog položaja, sporazumima kojima se sprečava, ograničava ili narušava konkurencija i koncentracijama kojima se stiče, odnosno ojačava dominantan položaj na tržištu i načinu njihovog regulisanja u primarnim i sekundarnim izvorima prava EU, praksi Evropske komisije i Suda pravde.


Sadržaj predmeta

Teorijska nastava (predavanja) obuhvata tematske celine kao što su:

1. Uloga i ciljevi politike i prava konkurencije, 2. Savremeni teorijski pravci u oblasti mikroekonomije, 3. Razlozi ograničavanja tržišne moći 4. Pojam, predmet i izvori prava konkurencije EU, 5. Relevantno tržište – geografsko, stvarno i vremensko, 6. Pravno regulisanje iskorišćavanja tržišne moći, 7. Pravno regulisanje iskorišćavanja kolektivne tržišne moći, 7. Dominantan položaj, 8. Zloupotreba dominantnog položaja, 9. Sporazumi kojima se ograničava, sprečava ili narušava konkurencija, 10. Izuzeće sporazuma po vrstama i pojedinačno izuzeće, 11. Kontrola koncentracije preduzeća, 12. Pravno delovanje na tržišnu strukturu, 13. Mere dekoncentracije, 14. Mere kontrole koncentracija preduzeća, 15. Sankcije za povrede prava konkurencije i mere koje mogu izreći organi nadležni za zaštitu konkurencije

Praktična nastava obuhvata obuku studenata za saznavanje i primenu normi prava konkurencije EU, analizu slučajeva iz prakse Evropske komisije i Suda pravde, itd.


Literatura

Osnovna:

Marković-Bajalović Dijana, Pravo konkurencije EU – Opšta pitanja i antitrust, Sarajevo, 2016.

Dopunska:

Begović B; Pavić V; Popović D, Uvod u pravo konkurencije, Beograd, 2019.

Marković-Bajalović, Dijana, Pojam sporazuma u pravu konkurencije, Pravo i privreda, br. 7-9/2018, s. 136-154

Marković-Bajalović Dijana, Vertikalna ograničenja konkurencije u teoriji i sudskoj praksi SAD, Strani pravni život, br. 2/2018, str. 29-48

Marković-Bajalović Dijana, Zaštita konkurencije u svetlu Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, Pravo i privreda, br. 7-9/2019, s. 200-218


Broj časova aktivne nastave:

(3+2) х 15 = 75

Teorijska nastava:

3 х 15 = 45

Praktična nastava:

2 х 15 = 30


Metode izvođenja nastave

Predavanja, vežbe, konsultacije, seminarski radovi, eseji, usmeno prezentiranje, analiza predmeta iz prakse Komisije EU i Komisije za zaštitu konkurencije RS i sudske prakse.


Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)


Predispitne obaveze

poena

Aktivnost u toku predavanja

20

Praktična nastava

5

Kolokvijum(i)

15

Seminarski rad(ovi)

10

Završni ispit

poena

Pismeni ispit

-

Usmeni ispit

50

Predavač: Učestvuju svi nastavnici na pozitivnopravnim disciplinama, zavisno od karaktera pitanja koja se razmatraju.
Glavni koordinatori rada na Klinici: Prof. dr Ilija Babić (Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
Status predmeta: Obavezan predmet
Broj ESPB: 7
Cilj predmeta: Osnovni cilj predmeta je da osposobljava studente za praktičnu primenu prava u stvarnim životnim situacijama i to na realne adresate pravnih normi (građani, pravna lica). Na taj način studenti se uče praktičnim veštinama i profesionalnoj odgovornosti. Rad u pravnoj klinici studenti obavljaju uz pomoć i nadzor profesora i asistenata, ali i spoljnih saradnika Fakulteta (sudije, advokati, drugi eksperti iz prakse). Uz obrazovnu, Klinika ima i širu društvenu funkciju, jer pruža besplatnu pravnu pomoć za siromašne, izbeglice, žrtve porodičnog nasilja, ugrožene socijalne grupe, preduzetnike i druge male privrednike i sl.
Ishod predmeta
Sticanje praktičnih veština za kompetentno i odgovorno obavljanje pravničkih poslova, uz razvijanje svesti o etičkim standardima pravničke profesije. Studenti će se osposobiti za vršenje pravnih radnji u odgovarajućim pravnim postupcima (parnični, krivični, upravni i dr) kao i za pisanje akata i obavljanje drugih pravnih radnji u raznim pravnim oblastima.  

Preuzmite:

 

 

ČASOPIS "PRAVO I POLITIKA"

apple touch icon

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

showcase 2

PRAVNA KLINIKA

showcase 3