logo fepps

Osnovne i master studije Prava

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE PRAVA traju četiri godine (osam semestara) i na njima student ostvaruje ukupno 240 ESPB bodova. Studenti koje uspešno završe ove studije stiču diplomu visoke stručne spreme i  zvanje „diplomirani pravnik“. 

PRVA GODINA PRAVA

Redni brojŠifra predmetaNaziv predmetaSemestarBroj časova sedmično i ukupnoESPB
1. ZP01 Teorija države i prava I 5+2 (105) 9
2. ZP03 Istorija države i prava sa istorijom evropskih integracija I 5+0 (75) 7
3. OPR01 Rimsko pravo I 3+0 (45) 8
4. ZP05 Sociologija I 3+2 (75) 7
5. ZP02 Uvod u pravni i politički sistem Evropske unije II 5+102 (105) 9
6. ZP04 Ustavno pravo sa ustavnim pravom Evropske unije II 6+2 (120) 9
7. ZP06 Osnovi Ekonomije       
II 3+2 (75) 6
8.   Jedan izborni predmet sa liste      
8.1. ZP07 Engleski jezik I I, II 2+0 (60) 5
8.2. ZP08 Nemački jezik I    
I, II 2+0 (60) 5
Ukupno časova aktivne nastave 22/22  
Ukupno ESPB 60

DRUGA GODINA PRAVA

Redni brojŠifra predmetaNaziv predmetaSemestarBroj časova sedmično i ukupnoESPB
1. OPR02 Uvod u Građansko pravo i Stvarno pravo  
III 3+2 (75) 8
2. OPR04 Krivično pravo III 6+2 (120) 10
3. OPR05 Radno pravo sa radnim pravom Evropske unije III 3+2 (75) 8
4. OPR03 Upravno pravo sa upravnim pravom Evropske unije
IV 6+3 (135) 11
5. OPR06 Porodično i Nasledno pravo
IV 3+3 (90) 8
6.   Jedan izborni predmet sa liste
     
6.1. ZP09 Engleski jezik II
III, IV 2+0 (60) 5
6.2. ZP10 Nemački jezik II III, IV 2+0 (60) 5
7.   Dva izborna predmeta sa liste      
7.1. IPR01 Socijalno pravo     
III 3+0 (45) 5
7.2. IPR02 Međunarodno radno pravo III 3+0 (45) 5
7.2. ZP11 Studije roda   
IV 3+0 (45) 5
7.4. ZP12 Politički sistem Republike Srbije      
IV 3+0 (45) 5
Ukupno časova aktivne nastave 23/20  
Ukupno ESPB 60

TREĆA GODINA PRAVA

Redni brojŠifra predmetaNaziv predmetaSemestarBroj časova sedmično i ukupnoESPB
1. ZP13 Međunarodno javno pravo V 3+2 (75) 7
2. OPR09 Krivično procesno pravo V 3+2 (75) 6
3. ZP14 Javne finansije i finansijsko pravo Evropske unije V 3+0 (45) 5
4. OPR10 Obligaciono pravo  V  5+2 (105) 9
5. OPR07 Privredno pravo  VI  6+2 (120) 9
6. OPR08 Građansko procesno pravo  VI 6+2 (120) 9
7.   Jedan izborni predmet sa liste          
7.1. ZP15 Engleski jezik III V, VI 2+0 (60) 5
7.2. ZP16 Nemački jezik III    V,VI   2+0 (60) 5
8.   Dva izborna predmeta sa liste      
8.1. IPR04 Pravo osiguranja     V  3+0 (45) 5
8.2. ZP17 Ekološko pravo V 3+0 (45) 5
8.3. IPR03 Diplomatsko i konzularno pravo VI 3+0 (45) 5
8.4. IPR05 Bankarsko i berzansko pravo   VI 3+0 (45) 5
Ukupno časova aktivne nastave 25/21     
Ukupno ESPB 60

ČETVRTA GODINA PRAVA

Redni brojŠifra predmetaNaziv predmetaSemestarBroj časova sedmično i ukupnoESPB
1. OPR11 Međunarodno privatno pravo VII 3+2 (75) 7
2. OPR12 Međunarodno privredno pravo
VIII 3+2 (75) 8
3.   Jedan izborni predmet sa liste  
     
3.1 ZP18 Javna uprava   
VIII 4+2 (90) 9
3.2 ZP19
Uporedni politički sistemi sa političkim sistemom Evropske unije  
VIII 4+2 (90) 9
4.   Strani jezik IV
     
4.1.  IPR06 Engleski jezik IV
VIII 4+0 (60) 5
4.2.  IPR07 Nemački jezik IV
VIII 4+0 (60) 5
5.   Izborni modul I (Pravosudni modul)      
5.1. OPR13 Kriminologija sa penologijom    VIII 3+2 (75) 7
5.2. OPR14
Pravo privrednih prestupa i prekršaja         VIII 3+2 (75) 7
5.3. OPR15 Pravna klinika           VII 3+2 (75) 7
5.4.   Jedan izborni predmet sa liste            
     
5.4.1.  ZP20 Ljudska prava      
VII 3+2 (75) 7
5.4.2. IPR08 Javno beležničko pravo     
VII 3+2 (75) 7
6.   Izborni modul II (Pravo Evropske unije)      
6.1. OPR18 Poresko pravo Evropske unije VII 3+2 (75) 7
6.2. OPR16 Pravo konkurencije Evropske unije            VIII 3+2 (75) 7
6.3. OPR17 Pravo trgovačkih društava Evropske unije
VIII 3+2 (75) 7
6.4.    Jedan izborni predmet sa liste          
6.4.1. ZP21 Ekonomska politika sa ekonomskom politikom Evropske unije         VII 3+2 (75) 7
6.4.2.  ZP22   Budžetska i monetarna politika Evropske unije   
VII 3+2 (75) 7
6.5. OPO10 Stručna praksa VIII - 3
Ukupno časova aktivne nastave 20/ 20 (300/300)  
Ukupno ESPB 60

MASTER PRAVA

MASTER AKADEMSKE STUDIJE PRAVA predstavljaju logičan nastavak osnovnih akademskih studija, tokom kojih studenti stiču dodatna produbljena  znanja i  veštine. Studije traju jednu godinu (60 ESPB), odnosno dva semestra. Završetkom master akademskih studija prava student stiče zvanje „master pravnik“.

Redni brojŠifra predmetaNaziv predmetaSemestarBroj časova sedmično i ukupnoESPB
1. ZMP1 Metodologija naučnoistraživačkog rada       I 4+2 (90) 6
2. ZMP2  Teorijske osnove izrade master rada II 3+2 (75) 7
3.   Izborni modul I (Stvaranje i primena prava)      
3.1. OMPR1 Pisanje pravnih akata i nomotehnika     I 3+3 (90) 7
3.2. OMPR2 Strana pravna terminologija I 3+0 (45) 7
3.3. ZMP3 Parlamentarizam i parlamentarno pravo II 5+3 (120) 7
3.4.   Jedan izborni predmet sa liste      
3.4.1. IMPR1  Jezik prava I 3+2 (75) 8
3.4.2. IMPR2 Teorija i praksa kodifikacije      I 3+2 (75) 8
 4.   Izborni modul II (Regionalizam i lokalna samouprava)      
4.1. ZMP4 Teorija i praksa regionalizma I 3+2 (75) 7
4.2. ZMP6 Javna administracija u decentralizovanim državama I 3+3 (90) 7
4.3. ZMP5 Lokalna samouprava II 4+4 (120) 7
4.4.   Jedan izborni predmet sa liste      
4.4.1. ZMP7 Lokalna samouprava u Srbiji I 3+2 (75) 8
4.4.2. ZMP8 Politika regionalonog razvoja u Evropskoj uniji I 3+2 (75) 8
5.   Strani jezik      
5.1. ZMP9 Engleski jezik I I,II 2+0 (30) 5
5.2. ZMP10 Nemački jezik I
I,II 2+0 (30) 5
6. ZMP11 Master rad II  - 10
Ukupno časova aktivne nastave

Modul I: 22/18 (330/270)

Modul II: 20/20 (300/300)

 
Ukupno ESPB 60

DOKTORSKE STUDIJE PRAVA

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE PRAVA su treći i poslednji stepen studija u visokom obrazovanju. Njihova svrha je doprinos razvoju nauke i naučnoistraživačkog rada u oblasti pravnih nauka. Studije traju tri godine (180 ESPB), odnosno šest semestara. Završetkom doktorskih akademskih studija prava student stiče zvanje "doktor pravnih nauka".

Redni brojŠifra predmetaNaziv predmetaSemestarAKTIVNA NASTAVAESPB
I GODINA
1. DAS Pravo - O Metodologija naučnog istraživanja I 4+2 12
2. DAS Pravo - O Specifični metodi naučnog istraživanja u pravnim naukama I 1+8 12
3. DAS Pravo - I Izborni modul I *  I 5+0 10 
4. DAS Pravo - I Izborni modul II * II 5+0 10
5. DAS Pravo - I Izborni modul III * II 5+0 10
6. - Analiza vrhunskih pravničkih tekstova - seminar II 2+8 6
7. Godišnji izveštaj o radu  - -
Ukupno ESPB 60

II godina

1.   Izborni modul IV * III 5+0 10
2.   Izborni modul V * III 5+0 10
3.   Priprema, izrada i objavljivanje naučnog članka - 0+150 6
4.   Izborni modul VI * IV 5+0 10
5.   Samostalni NIR po izboru IV 6+0 9
6.   Priprema i odbrana projekta doktorske disertacije - 0+135 15
7.   Prijava teme doktorske disertacije - - -
8.   Godišnji izveštaj o radu - - -
Ukupno ESPB 60
III GODINA
1. - Priprema i izrada doktorske disertacije
V 20+300 30
2. - Referisanje o napretku istraživanja - - -
3. - Referisanje o napretku istraživanja - - -
4. - Izrada i odbrana doktorske disertacije - 0+300 30
Ukupno ESPB 60
Ukupno ESPB u studijskom programu 180
Napomena:
1.Trajanje studija je 3 godine i 180 bodova
2.Aktivna nastava su predavanja i SIR, minimum 20 časova po semestru u svim godinama
3.Ukupno predavanja na prve dve godine studija minimum 45 časova ili 25% od ukupnog
broja časova aktivne nastave
4.Treća godina je samo studijski istraživački ili samoistraživački rad
Broj bodova po godini minimum 60

Izborni predmeti *:

(od navedenih dvanaest predmeta, student tokom prve dve godine bira šest, u skladu sa individualnim programom istraživanja i temom buduće doktorske disertacije)

         Predmet:                                                                                    

  1. Opšti deo građanskog prava i stvarno pravo                
  2. Ustavno pravo i savremena država                             
  3. Krivično pravo i savremeni kriminalitet                     
  4. Međunarodno pravo                                                      
  5. Obligaciono pravo                                                          
  6. Privredno pravo                                                              
  7. Građanski postupci                                                         
  8. Porodično pravo                                                              
  9. Pravo zaštite životne sredine                                        

DOKTORSKE DISERTACIJE

Časopis "Pravo i politika"

Monografske publikacije

Pravna klinika

© 2022 Fakultet za evopske pravno - političke studije

Na vrh strane