Skip to main content

Prva godina - Politikologija

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE POLITIKOLOGIJE traju tri godine (šest semestara) i na njima student ostvaruje ukupno 180 ESPB bodova. Na prvoj godini osnovnih akademskih studija politikologije student sluša i polaže sedam obaveznih predmeta u dva semestra, kao i jedan izborni predmet (Engleski ili Nemački jezik). Na drugoj godini osnovnih akademskih studija student sluša i polaže šest obaveznih predmeta u dva semestra, kao i tri izborna predmeta koje sam odabere liste izbornih predmeta (izbornu listu čine četiri izborna predmeta – student bira dva predmeta, kao i izbor između ponuđenih stranih jezika – student bira jedan strani jezik). Na trećoj godini osnovnih akademskih studija student sluša i polaže šest obaveznih predmeta i tri izborna predmeta kao i tri izborna predmeta koje sam odabere liste izbornih predmeta (izbornu listu čine četiri izborna predmeta – student bira dva predmeta, kao i izbor između ponuđenih stranih jezika – student bira jedan strani jezik).

PRVA GODINA POLITIKOLOGIJE

Redni brojŠifra predmetaNaziv predmetaSemestarBroj časova sedmično i ukupnoESPB
1. ZP01 Teorija države i prava I 5+2 (105) 9
2. ZP03 Istorija države i prava sa istorijom evropskih integracija I 5+0 (75) 7
3. OPO01 Uvod u političke nauke I 5+2 (105) 8
4. ZP05 Sociologija I 3+2 (75) 7
5. ZP02 Uvod u pravni i politički sistem Evropske unije II 5+2 (105) 9
6. ZP04 Ustavno pravo sa ustavnim pravom Evropske unije II 6+2 (120) 9
7. ZP06 Osnovi Ekonomije II 3+2 (75) 6
8.   Jedan izborni predmet sa liste      
8.1.

ZP07

Engleski jezik I I, II 2+0 (30) 5
8.2.

ZP08

Nemački jezik I I, II
2+0 (30) 5
Ukupno časova aktivne nastave 26/22  
Ukupno ESPB 60