Skip to main content

Politika kvaliteta

Politika kvaliteta Fakulteta za evropske pravno-političke studije u Beogradu oslanja se na načelo trajnog procesa obezbeđivanja i unapređivanja kvaliteta nastavne, naučne i stručne delatnosti Fakulteta, u skladu sa najvišim nacionalnim i evropskim standardima.

Polazni pristup upravljanju kvalitetom temelji se na povezivanju svih učesnika u naučno-obrazovnom procesu na ostvarivanju neprekidnog poboljšanja svih resursa radi obezbeđenja što višeg kvaliteta ukupnih aktivnosti i potpunog zadovoljenja obrazovnih potreba i očekivanja studenata, a na taj način i unapređivanja svesti šire zajednice o evropskim vrednostima.

Mere i aktivnosti obezbeđenja kvaliteta trajno se unapređuju u skladu sa unutrašnjim spoljašnjim postupcima vrednovanja, samovrednovanjem i studentskim i drugim anketama.

Izgradnja sistema upravljanja kvalitetom se temelji na evropskim i nacionalnim standardima kvaliteta univerzitetskog obrazovanja, posebno na standardima i uputstvima Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, te na nacionalnim pravnim propisima i dokumentima u području visokog obrazovanja i naučno-istraživačke delatnosti.

Fakultet je opredeljen ka kontinuiranom praćenju i usklađivanju prethodno implementiranih standarda sa novim standardima i smernicama i, u skladu sa tim, ka trajnom sprovođenju aktivnosti poboljšanja i unapređenja nastavne, naučno-istraživačke i stručne delatnosti, te doprinosa razvoju društva u skladu sa visokim standardima kvaliteta.

Fakultet izražava posvećenost kontinuiranom usavršavanju nastavnog i nenastavnog osoblja, izgradnjom podsticajnog ambijenta za profesionalni razvoj, kao i podsticanjem zaposlenih na učestvovanje u procesu ostvarivanja vizije i strateških ciljeva Fakulteta.

Fakultet će raditi na podsticanju saradnje i uključivanju svih učesnika u procesima oblikovanja i sprovođenja aktivnosti upravljanja kvalitetom – nastavnika i saradnika u nastavi, stručnih službi, studenata, stručnih udruženja, poslodavaca, lokalne samouprave i nacionalne zajednice i njihovih tela, kao i na stalnoj saradnji sa Univerzitetom, nadležnim ministarstvom i Nacionalnim savetom za visoko obrazovanje.

Politika obezbeđenja kvaliteta ustanove - Prilog 11.2. - Prilog 11.2.

Politika kvaliteta 2020-2023.