Skip to main content

Osnovni zadaci i ciljevi

Osnovni zadaci i ciljevi

Funkcije Fakulteta:


Suštinu funkcije Fakulteta čini obrazovanje pravnika za potrebe pravosuđa, državne uprave, privrede i drugih oblasti, kao i obrazovanje politikologa za poslove u oblasti političkog sistema, državne uprave, informisanja i drugih oblasti javnog života.

Ona se ostvaruje kroz nastavni proces, unapređivanjem naučnih disciplina koje se izučavaju u okviru studijskih programa, kroz naučno-istraživački rad i različite oblike saradnje sa subjektima u praksi. Nastava je koncipirana na savremenim saznanjima pravnih i politikoloških nauka, s naglaskom na sistemu vrednosti pravne države i moderne političke demokratije. Kroz nastavni proces nastoji se da studenti usvoje sva relevantna znanja kao i da se metodološki osposobe za kreativan, samostalan rad u struci i adekvatno i kompetentno obavljanje pravničkih i politikoloških poslova u praksi. Poseban akcenat se stavlja na evropsku dimenziju obrazovanja, budući da naš celokupan pravni i politički sistem se takođe mora temeljno menjati i prilagođavati standardima i normama pravnog i političkog sistema koji se u EU već decenijama izgrađuje. Time se i kroz obrazovanje doprinosi procesima demokratizacije društva i podizanju kapaciteta političkih i pravnih institucija.

Osnovni zadaci:

 1. Dalji razvoj Fakulteta (nastavno-naučni, kadrovski; organizaciono-tehnički) kao visokoškolske ustanove i doprinos razvoju Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu;
 2. Stalno održavanje i unapređivanje nastavno-obrazovnog procesa na osnovnim i master akademskim studijama;
 3. Permanentno usavršavanje nastavnog procesa na osnovama standarda i vrednosti bolonjskog procesa, sadržanih u nacionalnim propisima;
 4. Intenzivna, kontinuirana i dobro osmišljena kontrola kvaliteta nastavno-obrazovnog rada Fakulteta;
 5. Pripremanje specifičnih profila kadrova za evropsko pravo i uporedne političke sisteme;
 6. Razvoj naučnih disciplina koje se izučavaju u okviru studijskih programa na Fakultetu;
 7. Osavremenjavanje nastavnih metoda i didaktičko-pedagoških sredstava za realizaciju studijskih programa;
 8. Saradnja sa drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inostranstvu u realizaciji i unapređivanju zajedničkih i individualnih studijskih programa;
 9. Saradnja sa institucijama u oblasti pravnog i političkog sistema;
 10. Davanje odgovarajućeg doprinosa razvoju zakonodavstva, pravosudne prakse i političkog sistema;
 11. Razvoj naučnog podmlatka;
 12. Razvijanje međunarodne saradnje sa visokoškolskim, naučnim i drugim institucijama iz oblasti prava i politikologije;
 13. Održavanje i unapređivanje transparentnog sistema informisanja na Fakultetu i o Fakultetu;
 14. Razvoj procesa permanentnog obrazovanja;
 15. Uključivanje studenata u naučno-istraživački rad;

Osnovni ciljevi:

 1. Ostvarivanje visoke efikasnosti studijskih programa;
 2. Osavremenjavanje i stalno povećanje naučno-stručne relevantnosti sadržine studijskih programa, kao i njihovo harmonizovanje sa najboljim studijskim programima u evropskom obrazovnom prostoru;
 3. Dostizanje visokog nivoa efikasnosti studiranja;
 4. Obezbeđivanje visoke kompetentnosti diplomiranih studenata;
 5. Dostizanje adekvatne integrisanosti Fakulteta u nacionalni i evropski obrazovni sistem;
 6. Održavanje stalne saradnje sa srodnim fakultetima iz zemlje i inostranstva;
 7. Praćenje i identifikovanje potreba društva i saradnja sa odgovarajućim organizacijama u praksi.

Ostvarivanje navedenih ciljeva se stalno prati analizom odgovarajućih indikatora i to:

 1. Efikasnost studijskih programa - kroz praćenje i analiziranje rezultata koje studenti ostvaruju u izvršavanju predispitnih obaveza i na ispitima;
 2. Efikasnost studiranja - kroz praćenje stepena prolaznosti studenata na ispitima (generalno i pojedinačno po predmetima iz studijskih programa i po godinama studija) i prelaska na višu godinu studija, dužine trajanja studija, broja diplomiranih u odnosu na broj upisanih studenata;
 3. Kompetentnost studenata - kroz prikupljanje i analizu povratnih informacija iz prakse;
 4. Ostvarivanje ostalih ciljeva - kroz permanantnu komparaciju studijskih programa sa studijskim programima elitnih fakulteta u svetu, institucionalnu saradnju sa drugim visokoškolskim institucijama i organizacijama u praksi, praćenjem individualnog naučnog rada svakog nastavnika i saradnika;
 5. Korišćenjem metoda Internog vrednovanja kvaliteta nastave od strane studenata i kontinuiranim procesom samovrednovanja.