logo fepps
Doc. dr Nenad Stefanović

Doc. dr Nenad Stefanović

docent

Nenad Stefanović je rođen 30. marta 1976. godine u Novom Sadu gde je završio osnovnu školu i gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj“. Diplomirao je na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe 2008.godine sa prosečnom ocenom: 8.67. Na istom Fakultetu je 2011.godine završio master studije sa prosečnom ocenom: 9.57 i obranio master rad iz građanskopravne oblasti.

Objavio je više od 30 naučnih i stručnih radova u zemlji i inostranstvu.

Od 2008.godine je sekretar naučno-stručnog časopisa  „Pravo teorija i praksa“, a u periodu od 2010 do 2017.godine je obavljao poslove sekretara građanskopravne katedre na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe.

Zvanje doktora nauka stekao je uspešnom odbranom doktorske disertacije 2018.godine na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, na kome ima izbor u zvanje docenta za Građanskopravnu i Javnopravnu užu naučnu oblast.  Angažovan  je u izvođenju nastave na osnovnim studijama na predmetima: Rimsko pravo i Istorija pravnih institucija.

Tečno govori engleski jezik.

Živi i radi u Novom Sadu. Oženjen je i otac dva sina.