Prof. dr Dijana Marković Bajalović

Naučni karton

Rođena je 1960. godine u Beogradu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1982. godine, gde je i magistrirala 1989. godine. Doktorirala je 1999. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu na temu „Tržišna moć preduzeća i antimonopolsko pravo“.

Osim akademskog obrazovanja, sticala je znanja iz oblasti privrednog prava, međunarodnog privrednog prava i prava konkurencije na specijalizacijama i studijskim boravcima u zemlji i inostranstvu. Položila je pravosudni ispit 1996. godine.Započela je profesionalnu karijeru u Institutu za uporedno pravo, gde je radila kao istraživač i istraživač saradnik za oblast međunarodnog privrednog prava od 1984-2000. godine. Od novembra 2000. godine stalno je zaposlena na Pravnom fakultetu Istočno Sarajevo kao nastavnik u zvanju docenta na predmetu privredno pravo. Januara 2006. godine izabrana je u zvanje vanrednog profesora. Decembra 2006. godine izabrana je za dekana Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu.

Učestvovala je u radnim grupama ministarstva Vlade RS za izradu nacrta Zakona o stranim ulaganjima, Zakona o trgovini i Zakona o zaštiti konkurencije. Bila je član Antimonopolske komisije SRJ od 1998-2001. Aprila 2006. godine je birana od strane Narodne skupštine za člana Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije. Juna 2007. godine izabrana je za predsednika Saveta Komisije za zaštitu konkurencije.

Član je Udruženja pravnika u privredi Srbije i Crne Gore i član Udruženja pravnika Srbije. Autor je preko četrdeset članaka i rasprava i preko sedamdeset stručnih radova.

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Izvod iz spiska referentnih radova:

Monografije:

 • Dijana Marković-Bajalović (2016). Pravo konkurencije Evropske unije – Opšta pitanja i  Antitrust,  EUCOMP  – T&T  Concept, Sarajevo.
 • Koautor sa dr Boris Krivokapić, dr Dragana Knežić-Popović, dr Jovan Ćirić i Igor Vuković (2002). Položaj državnih univerziteta u uporednom pravu, Institut za uporedno pravo, Beograd.
 • Koautor sa dr Jelena Vilus, dr Ivanka Spasić, dr Ljubiša Dabić, dr Dragana Knežić-Popović, dr Jasna Pak i mr Katarina Damnjanović (2001). Uslovi za realizaciju prometa robe i usluga u pravu Evropske unije i jugoslovenskom pravu, Institut za uporedno pravo, Beograd.
 • Koautor sa dr Dragna Knežić-Popović i Goran Perčević (2000). Tržišna moć preduzeća i antimonopolsko pravo, Službeni list SRJ, Beograd.
 • Dijana Marković-Bajalović (2000). Položaj etničkih manjina u obrazovanju, JP „Službeni glasnik“ i Institut za uporedno pravo, Beograd..
 • Dijana Marković-Bajalović (1989). Bond kao sredstvo obezbeđenja u anglosaksonskom i međunarodnom privrednom pravu, Institut za uporedno pravo, Beograd.

Monografska studija:

 • Dijana Bajalović-Marković (2016). Međunarodno privatno pravo. Projuris , Beograd.

Radovi objavljeni u naučnim časopisima i zbornicima sa naučnih skupova i konferencija:

 • Dijana Marković-Bajalović (2019). Balansiranje interesa poverilaca i vlasnika kapitala u postupku restrukturiranja i reorganizacije, u Zborniku  radova sa međunarodnog naučnog skupa „Oktobarski pravnički dani“,  Pravna riječ, br. 29/2019, str. 397-410.
 • Dijana Marković-Bajalović (2019). Zaštita konkurencije u svetlu Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, Pravo i privreda, br. 7-9/2019, str. 200-218 .
 • Dijana Marković-Bajalović (2019). Arbitrabilnost sporova iz prava konkurencije rationemateriae, Pravni život. Tematski broj „Pravo i snaga umnosti“,   11, str. 363-380 .
 • Dijana Marković-Bajalović (2018). Vertikalna ograničenja konkurencije u teoriji i sudskoj praksi SAD, Strani pravni život, br. 2/2018, str. 29-48 .
 • Dijana Marković-Bajalović (2018). Pojam sporazuma u pravu konkurencije, Pravo i privreda, br. 7-9/2018, str. 136-154.
 • Dijana Marković-Bajalović (2017). Blanko menica u svetlu meničnih načela, u Zborniku  radova sa međunarodnog naučnog skupa „Oktobarski pravnički dani“,  Pravna riječ, br. 51/2017, str. 283-308 .
 • Dijana Marković-Bajalović (2016). „Novi Zakon o stečaju Republike Srpske (Restrukturiranje pre stečaja – zakonodavna inovacija ili iluzija)“, u Zborniku  radova sa međunarodnog naučnog skupa  „Oktobarski pravnički dani“,  Pravna riječ   47/ 2016., s. 389-411.
 • Dijana Marković-Bajalović (2015). „Promena sedišta i merodavno pravo za privredna društva u pravu EU – implikacije za Bosnu i Hercegovinu“, u Zborniku  radova sa međunarodnog naučnog skupa „Oktobarski pravnički dani“,  Pravna riječ, 2015. s . 341-360.

Udžbenici:

 • Međunarodno privatno pravo, priručnik za polaganje pravosudnog ispita, „Privredni savetnik“ a.d, Beograd (2003.) i Projuris, Beograd (2007.),
 • Privredne organizacije – u pravu Republike Srpske i uporednom zakonodavstvu, Pravni fakultet Istočno Sarajevo, Istočno Sarajevo (2005.).

ČASOPIS "PRAVO I POLITIKA"

apple touch icon

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

showcase 2

PRAVNA KLINIKA

showcase 3