logo fepps
Prof. dr Ljubica Đorđević Vidojković

Prof. dr Ljubica Đorđević Vidojković

vanredni profesor

Rođena je 1977. godine u Nišu. 2001. godine je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu kao najbolji diplomirani student ovog fakulteta u školskoj 2000/2001. godini. Nakon diplomiranja nastavilja školovanje na Pravnom fakultetu Tehničkog univerziteta u Drezdenu (SR Nemačka) i u okviru postdiplomskih master studija „Gemeinsame Wege nach Europa: Mittel- und Osteuropa auf dem Weg in die Europäische Union“ („Zajednički putevi u Evropu: srednja i istočna Evropa na putu u EU“) stiče titulu LL.M. Eur. Integration.

Doktorsku disertaciju sa temom „Serbien und die EU. Staatsreform und europäische Integration“ („Srbija i EU. Reforma države i evropske integracije“) je odbranila 2007. godine na Pravnom fakultetu Tehničkog univerziteta u Drezdenu, a nostrifikovala iste godine na Univerzitetu u Novom Sadu.

U periodu od novembra 2002. do novembra 2003. godine bila je zaposlena kao stručna saradnica na Katedri za uporedno pravo i evropske integracije na Pravnom fakultetu TU Drezden. Od 2008. godine radi na Fakultetu za evropske pravno-političke studije, najpre u zvanju docenta, a od 2014. godine u zvanju vanrednog profesora.
U istraživanjima se bavi pitanjima ustavnog prava u kontekstu evropskih integracija, pitanjima etniciteta i prava nacionalnih manjina, kao i problemima demokratske transformacije.

Pored nastavnog i naučnog rada angažovana je i kao članica Saveta za nacionalne manjine Zaštitinika građana Republike Srbije, ekspertkinja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, ekspertkinja Misije OEBS u Srbiji, kao i saradnica Centra za istraživanje etniciteta. Članica je Srpskog udruženja za ustavno pravo.

Piše na srpskom, engleskom i nemačkom jeziku.   

Spisak objavljenih radova možete pogledati ovde.