logo fepps

O Fakultetu

Žiro-račun Fakulteta

ŽIRO-RAČUN FAKULTETA ZA EVROPSKE PRAVNO - POLITIČKE STUDIJE:

265 - 2010310004260 - 82

Centar za naučno - istraživački rad , transfer znanja i izdavačku delatnost Fakulteta

Centar za naučno - istraživački rad , transfer znanja i izdavačku delatnost Fakulteta

Centar predstavlja posebnu organizacionu jedinicu Fakulteta u okviru koje se realizuje naučna i istraživačka delatnost na Fakultetu, publikuju ostvareni rezultati rada, kao i druge publikacije od značaja za rad Fakulteta, organizuju naučni i stručni skupovi, realizuju različiti oblici edukacije radi osposobljavanja kadrova, pružaju usluge konsaltinga i vrše drugi poslovi u okviru stručno - poslovne saradnje sa drugim subjektima. Pored izdavanja udžbenika i drugih publikacija, Centar organizuje i izdavanje, distribuciju i razmenu časopisa Fakulteta " Pravo i politika ".Dokumenti

Reč Dekana

Pozdravna reč Dekana

Prof dr Branislav MalagurskPoštovane studentkinje i studenti,

Dobrodošli na Fakultet za evropske pravno-političke studije, visokoškolsku ustanovu koja je deo akademske zajednice od 2005. godine. Vaša mladost, elan, mudrost i želja za stalnim sticanjem najnovijih znanja nam je najveći podsticaj da vam pružimo pravi izbor vaše buduće profesije.

Sigurni smo da ćete pronaći pravu oblast za studiranje u lepezi pravnih i političkih profesija koje se nude u okviru akreditovanog nastavnog programa. Na Fakultetu rade priznati profesori sa dugogodišnim domaćim i međunarodnim iskustvom, autori su udžbenika koji se decenijama koriste na svim kontinentima, pisci su članaka u najznačajnijim domaćim i svetskim stručnim časopisima, enciklopedisti, a uz njih je i mlađi nastavni kadar obrazovan u zemlji i inostranstvu, što čini uravnoteženi spoj između iskustva i mladosti. Sve je u funkciji stvaranja pozitivnog okruženja u obrazovanju kadrova koji lako i brzo mogu da pronađu zaposlenje u preduzećima, državnim organima, ali i da nastave studije na master i doktorskom nivou u zemlji i inostranstvu. Uz navedeno, zadovoljni smo i ponosni na činjenicu da Fakultet ima razvijene odnose sa donosiocima odluka u državnim organima i diplomatama koji učestalo drže predavanja studentima. Na taj način Fakultet pruža studentima široka, ne samo akademska, već i praktična pravna i politička znanja, veštine i sadržaje koji su važni zbog puta u Evropsku uniju (EU) na kojem se nalazi Srbija.

Pristupanje EU i široj globalnoj zajednici je povezano sa brojnim povoljnim prilikama, ali i sa izazovima na koje treba biti spreman. Evropska unija je u stalnim promenama i razvoju, i zbog toga treba biti spreman na različite moguće scenarije i zahteve vremena u kojem živimo. Fakultet pruža studentima mogućnost da sagledaju razvoj događaja sa različitih strana i da budu nadahnuti, odgovorni i potpuno spremni za nove izazove i mogućnosti. Bez obzira na činjenicu da se sva obaveštenja o studijama na Fakultetu nalaze na internetu, ohrabrujem vas da nas posetite lično (ili pozovete ako niste u mogućnosti da dođete), naša studentska služba i profesori rado će vam izaći u susret i pružiti sva potrebna obaveštenja.

Prof. dr Branislav Malagurski

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Evropski karakter studija

Evropski karakter studija


Na početku trećeg milenijuma Evropa se nalazi u završnoj fazi ostvarivanja vekovnog sna mnogih generacija njenih žitelja. Ekonomski, politički, kulturni, pravni i drugi integracioni procesi u Evropi su dostigli takav obim i nivo da se u narednim godinama, najduže za nekoliko decenija, osnovano može očekivati opšta integracija svih zemalja u Evropi u okviru Evropske unije.

Naša zemlja će se takođe za nekoliko godina naći u ovakvoj jedinstvenoj zajednici evropskih naroda i njihovih država. To je ne samo želja zemalja članica EU, već i jasno definisana i čvrsto opredeljena politika svih nadležnih organa i svih relevantnih činilaca u našoj zemlji. Proces sveopšte evropske integracije je danas objektivno nezaustavljiv razvojni proces, kojem se što pre treba prilagoditi, da bi se vreme i troškovi priprema za ulazak i troškovi prilagođavanja sistemu EU minimalizovali, a koristi od ove integracije što pre realno osetili.U pripremama za približavanje i ulazak u EU, predstoji ogroman posao i izuzetan napor celog društva da se ukupan ekonomski, politički i pravni sistem zemlje izmeni i prilagodi normama i standardima koji u njoj važe. U tome će svi segmenti društva imati važnu ulogu. Među najvažnijim biće svakako uloga sistema obrazovanja u najširem smislu, a visokoškolskog obrazovanja posebnoUniverzitetsko pravničko obrazovanje, u stanju u kojem sa danas u našoj zemlji nalazi, očito neće biti u stanju da odgovori zahtevima koji će se u procesu asocijacije, pridruživanja i ulaska u punopravno članstvo EU pred pravnu nauku i struku postaviti. Po nekim grubim računicama u periodu do ulaska u punopravno člansvo EU potrebno je doneti preko 80.000 stranica teksta različitih propisa po pravilima i standardima EU, da bi se samo ispunili uslovi u pogledu prilagođavanja pravnog sistema naše zemlje pravnom sistemu EU.

Diplomirani pravnici koji izlaze sa naših pravnih fakulteta su i dalje klasični pravnici relativno dobro opremljeni tradicionalnim pravničkim znanjima. Pokušaji koji se na nekim od njih poslednjih godina čine sa uvođenjem nastavnih predmeta kao što je Pravo EU i sličnih (najčešće izbornih) predmeta, više svedoče o narasloj svesti o ozbiljnosti problema nego što ozbiljnije utiču na njegovo rešavanje. Pripreme za ulazak u EU, a nakon toga još više uspešno funkcionisanje pravnog sistema zemlje u novim uslovima, zahtevaju korenitu reformu pravničog obrazovanja. Ono se više neće moći zadovljavati opštim upoznavanjem studenata prava sa osnovnim institucijama pravnog sistema EU, kroz jedan ili nekoliko predmeta, već će, naprotiv, morati biti ključni sadržaj pravničkog obrazovanja. Procesi harmonizacije i unifikacije prava u okviru EU su, praktično u svim oblastima, dostigli takav obim i nivo da već sada predstavljaju gigantski, nadnacionalni sistem koji će se i nadalje neprestano uvećavati i ujednačavati, postajući na taj način jednistveno pravo svih zemalja članica, dok će se polje primene specifičnih nacionalnih prava pojednih država članica svakim danom sve više sužavati. Drugim rečima iskazano, vreme nacionalnih pravnih sistema u Evropi polako ističe, a nastupa vreme jedinstvenog evropskog prava.

U takvim uslovima univerzitetsko pravničko obrazovanje u našoj zemlji već u ovom trenutku mora krenuti putem prihvatanja svih sadržaja harmonizovanog i jedinstvenog evropskog prava kao našeg budućeg pozitivnog prava. Uz osnovna teorijska pravnička znanja opšteg karaktera, pravničke studije će u budućnosti morati u celini imati dva bazična oslonca. Jedan mora biti nacionalno pravo naše zemlje, a  drugi harmonizovano i jedinstveno pravo EU. Ovo drugo se ne javlja samo kao naše buduće pravo. Ono je i pre ulaska u EU za našu zemlju od izuzetnog interesa, jer njegove norme praktično u svim oblastima neposredno deluju prema našoj zemlji, prema njenim privrednim subjektima i građanima (državni odnosi, vizni režim, pravo konkurencije, prelevmani, subvencije, pravna pomoć itd.).
Slična situacija je i u političkoj, odnosno politikološkoj sferi. Naš celokupan politički sistem takođe  se mora temeljno menjati i prilagođavati standardima i normama političkog sistema koji se u EU već decenijama izgrađuje.

To su razlozi koji, po našem mišljenju, u potpunosti opravdavaju osnivanje i rad Fakulteta za evropske pravno-političke studije.
Fakulteta koji izučavaju evropsko pravo i politiku, odnosno adminstraciju, ima danas u Evropi veći broj (Briž, Strazbur i dr.) U našoj zemlji ovo je prvi fakultet tog profila, koji će bar jednim delom odgovoriti novim potrebama pravničkog i politikološkog obrazovanja.

U AP Vojvodini je potreba za ovakvim profilom fakulteta posebno naglašena, ne samo zbog njegovog evropskog usmerenja već i zbog činjenice da u njoj nema fakulteta političkih nauka.
Pravnici i diplomiani pravnici (masteri) sa ovog fakulteta biće osposobljeni da uspešno ostvaruju pravničke funkcije u vremenu koje dolazi, u okvirima pravnog sistema EU, a istovremeno će raspolagati i svim potrebnim pravničkim znanjima opšteg, teorijskog karaktera, kao i pravničkim znanjima iz aktuelnog nacionalnog prava. Pored toga, oni će, zajedno sa diplomiranim politikolozima evropskog usmerenja, biti pouzdan oslonac za organe vlasti, privredne subjekte i građane naše zemlje u vršenju svih onih poslova za koje će evropska pravno-politička znanja biti neophodna.

Diplomirani studenti ovog fakulteta će biti osposobljeni za stručne, analitičke i savetničke poslove u političkim institucijama, državnoj upravi, školstvu, diplomatiji, medijima, lokalnoj samoupravi, tržišnim agencijama i sličnim institucijama i organizacijama. Osnovne trogodišnje akademske studije osiguravaju i pouzdanu naučnu osnovu za nastavak usavršavanja na diplomskim (master) studijama kao i doktorskim studijima društvenog smera na istom fakultetu, kao i na drugim fakultetima kod nas i u svetu.

Nastavni planovi i programi na oba smera su sačinjeni tako da pruže pouzdano i sadržajno obrazovanje studenata prema zahtevima koji se postavljaju za obrazovanje ovakvih profila kadrova u našoj zemlji (tj. puno uvažavanje svih pravnih i politikoloških sadržaja nacionalnog karaktera, u skladu sa pravnim i političkim sistemom zemlje, i u skladu sa standardima obrazovanja ovih profila na našim univerzitetima) ali su istovremeno u potpunosti ispunjeni i svim relevantnim sadržajima koji se tiču Evropske unije. Na taj način će se diplomirani studenti podjednako dobro snalaziti i u "nacionalnoj" i u "evropskoj" pravnoj, odnosno politikološkoj struci, tj. biće osposobljeni da podjednako dobro obavljaju svoje stručne poslove u periodu asocijacije i pridruživanja, kao i nakon ulaska naše zemlje u Evropsku uniju.

Delatnost

Delatnost

Fakultet za evropske pravno-političke studije je registrovan kao visokoškolska institucija čija je osnovna delatnost obrazovanje u oblasti društvenih nauka.

Pored toga Fakultet obavlja i sledeće delatnosti:

  1. naučnoistraživačka delatnost
  2.  izdavačka delatnost
  3. delatnost biblioteke
  4.  istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
  5.  računovodstveni i knjigovodstveni poslovi kontrole
  6.  konsalting i menadžment poslovi.