OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE POLITIKOLOGIJE traju tri godine (šest semestara) i na njima student ostvaruje ukupno 180 ESPB bodova. Na prvoj godini osnovnih akademskih studija politikologije student sluša i polaže sedam obaveznih predmeta u dva semestra, kao i jedan izborni predmet (Engleski ili Nemački jezik). Na drugoj godini osnovnih akademskih studija student sluša i polaže šest obaveznih predmeta u dva semestra, kao i tri izborna predmeta koje sam odabere liste izbornih predmeta (izbornu listu čine četiri izborna predmeta – student bira dva predmeta, kao i izbor između ponuđenih stranih jezika – student bira jedan strani jezik). Na trećoj godini osnovnih akademskih studija student sluša i polaže šest obaveznih predmeta i tri izborna predmeta kao i tri izborna predmeta koje sam odabere liste izbornih predmeta (izbornu listu čine četiri izborna predmeta – student bira dva predmeta, kao i izbor između ponuđenih stranih jezika – student bira jedan strani jezik).

 

PRVA GODINA POLITIKOLOGIJE
R.br.

Šifr.

predmeta

Naziv predmetaSemestar

 Broj časova sedmično i ukupno

 ESPB
1. ZP01 Teorija države i prava I   5+2 (105) 9
2. ZP03 Istorija države i prava sa istorijom evropskih integracija I 5+0 (75) 7
3. OPO01 Uvod u političke nauke I   5+2 (105) 8
4. ZP05 Sociologija I 3+2 (75) 7
5. ZP02 Uvod u pravni i politički sistem EU II   5+2 (105) 9
6. ZP04 Ustavno pravo sa ustavnim pravom EU II   6+2 (120) 9
7. ZP06 Osnovi Ekonomije II 3+2 (75) 6
8. Jedan izborni predmet sa liste
8.1

ZP07

Engleski jezik I I, II 2 x 2+0 (30) 5
8.2

ZP08

Nemački jezik I I, II
2 x 2+0 (30) 5
Ukupno časova aktivne nastave     26/22
Ukupno ESPB     60

 

DRUGA GODINA POLITIKOLOGIJE
R.br.

Šifr.

predmeta

Naziv predmetaSemestar

 Broj časova sedmično i ukupno

 ESPB
1. OPO02    Javne politike i upravljanje
IV 3+1 (60)  7
2. OPO03
  Politički sistem
 III
3+2 (75) 8
3. OPO04 Političke teorije  III
  6+2 (120) 10
4. OPO05 Savremena politička istorija IV 3+1 (60) 7
5. ZP12  
  Politički sistem Republike Srbije
IV 3+2 (75) 5
6. OPO06 Politička sociologija IV 4+2 (90) 8
7. Jedan izborni predmet sa liste
7.1.

ZP09

Engleski jezik II
III, IV 2 x 2+0 (30)   5 
7.2.  

ZP10

Nemački jezik II

     
III, IV 2 x 2+0 (30)
 5 
8. Dva izborna predmeta sa liste
8.1.  ZP21 Ekonomska politika sa ekonomskom politikom EU IV  3+0 (45) 5
8.2. ZP17 Ekološko pravo III  3+0 (45) 5
8.3.  ZP11 Studije roda  IV  3+0 (45)
 5
8.4.  ZP22       Budžetska i monetarna politika EU
III  3+0 (45) 5
Ukupno časova aktivne nastave     23/20
Ukupno ESPB     60

 

TREĆA GODINA POLITIKOLOGIJE
R.br.

Šifr.

predmeta

Naziv predmetaSemestar

 Broj časova sedmično i ukupno

 ESPB
1. ZP19 Uporedni politički sistemi sa političkim sistemom EU

VI 4+2 (90) 7
2. OPO07      Izborni sistemi sa izbornim sistemom EU 3+2 (75) 6
3.  OPO08 Međunarodni politički odnosi  VI   4+2 (90) 7
4. OPO09 Partije i partijski sistemi VI 4+2 (90) 6
5. ZP18 Javna uprava V 4+2 (90) 9
6. ZP20 Ljudska prava    V    3+2 (75) 7
7. Jedan izborni predmet sa liste    
7.1.   

ZP15

Engleski jezik III    V, VI 2 x 2+0 (30) 5
7.2.    

ZP16

Nemački jezik III  V, VI 2 x 2+0 (30) 5
8. Dva izborna predmeta sa liste
8.1. IPO01 Fenomenologija nasilja  V  3+0 (45) 5
8.2.   IPO02    Geopolitika
V 3+0 (45) 5
8.3.  IPO03 Politička kultura VI  3+0 (45)  5
8.4.  ZP14 Javne finansije i finansijsko pravo
VI 3+0 (45) 5
  OPO10 Stručna praksa VI - 3
Ukupno časova aktivne nastave 21/23
Ukupno ESPB 60

MASTER AKADEMSKE STUDIJE POLITIKOLOGIJE predstavljaju logičan nastavak osnovnih akademskih studija, tokom kojih studenti stiču dodatna produbljena  znanja i  veštine. Studije traju dve godine, (120 ESPB) odnosno četiri semestra. Završetkom master akademskih studija politikologije student stiče zvanje „master politikolog“. Prvi izborni modul je Međunarodni odnosi i evropske integracije koji sadrži discipline od značaja za rad u institucijama vezanim za međunarodne odnose, odnosno u službama državnih organa, međunarodnim privrednim korporacijama, zatim za rad u diplomatsko-konzularnim predstavništvima i međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama kao i za poslove uključivanja Srbije u evropske integracije. Drugi izborni modul je Regionalizam i lokalna samouprava koji koji pruža mogućnost studentima da kroz dodatne discipline potpunije ovladaju znanjima o unutrašnjem uređenju i funkcionisanju države, naročito kroz usvajanje znanja o lokalnim i regionalnim politikama odnosno lokalnom upravljanju i demokratiji bez čega u savremenim uslovima nema dobro organizovane i funkcionalne države.

 

 MASTER POLITIKOLOGIJE - PRVA GODINA
R.br.

Šifr.

predmeta

Naziv predmetaSemestar

 Broj časova sedmično i ukupno

 ESPB
1. MPO01  Teorije i modeli demokratije
I 3+2 (75)  9
2. MPO02 Politička sociologija savremenog društva I 3+2 (75) 9
3.      Jedan izborni predmet sa liste  
     
3.1 IMPO01 Politička filozofija II 4+2 (90) 9
3.2 IMPO02 Religija i politika II 4+2 (90) 9
4.   Strani jezik I
     
4.1. IMPO03 Engleski jezik I II 4+0 (60)
4.2. IMPO04 Nemački jezik I
II 4+0 (60)
5.   Izborni modul I (Međunarodni odnosi i evropske integracije)      
5.1.   MPO03      Savremeni međunarodni odnosi i globalizacija
 II  3+2 (75) 7
5.2.  MPO04      Međunarodni ekonomski odnosi i evropske integracije
II 3+2 (75)  7
5.3. MPO05 Međunarodne organizacije I 3+2 (75) 7
5.4.     Jedan izborni predmet sa liste            
     
5.4.1. IMPO05     Zajednička poljoprivredna politika EU 
   I       3+2 (75)     7  
5.4.2.   IMPO06   Međunarodno javno pravo
   I       3+2 (75)     7  
6.      Izborni modul II (Regionalizam i lokalna samouprava)
     
6.1.  MPO06 Teorija i praksa regionalizma  II 3+2 (75) 7
6.2. MPO07  Lokalna samouprava    
II 3+2 (75)   7  
6.3. MPO08 Javna administracija u decentralizovanim državama I  3+2 (75)  7
6.4.      
    Jedan izborni predmet sa liste    
     
6.4.1. IMPO07     Lokalna samouprava u Srbiji
I  3+2 (75)   7
6.4.2.  IMPO08      Politika regionalonog razvoja u EU
 3+2 (75)     7  
Ukupno časova aktivne nastave         20/ 20 (300/300)  
Ukupno ESPB     60

 

MASTER POLITIKOLOGIJE - DRUGA GODINA
R.br.

Šifr.

predmeta

Naziv predmetaSemestar

 Broj časova sedmično i ukupno

 ESPB
1. ZMP09 Metodologija naučno-istraživačkog rada   III 4+3 (105)  10
2. MPO10 Etika i politika III 4+3 (105) 10
3.        Jedan izborni predmet sa liste          
3.1. IMPO09 Teorija elite i demokratske konsolidacije III 4+2 (90) 7
3.2.  IMPO10 Multikulturalizam i demokratija III 4+2 (90) 7
4. ZMP11 Parlamentarizam i parlamentarno pravo IV   5+3 (120) 10
5. ZMP12 Teorijske osnove izrade master rada IV   5+3 (120) 10
6.      Strani jezik II             
6.1.   

IMPO11

Engleski jezik II
III 2+0 (30) 5
6.2.  IMPO12  Nemački jezik II III 2+0 (30) 5
7. MPO13 Stručna praksa  III, IV  1+2 (45) 3
8. MPO14 Master rad IV 90 5
Ukupno časova aktivne nastave
22/18
(330/270)
 
Ukupno ESPB 60

DOKTORSKE DISERTACIJE

 

 

 

ČASOPIS "PRAVO I POLITIKA"

apple touch icon

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

showcase 2

PRAVNA KLINIKA

showcase 3