OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE PRAVA traju četiri godine (osam semestara) i na njima student ostvaruje ukupno 240 ESPB bodova. Studenti koje uspešno završe ove studije stiču diplomu visoke stručne spreme i  zvanje „diplomirani pravnik“. 

PRVA  GODINA PRAVA
R.br.

Šifr.

predmeta

Naziv predmetaSemestar

 Broj časova sedmično i ukupno

 ESPB
1.ZP01Teorija države i pravaI 5+2 (105) 9
2.ZP02Uvod u pravni i politički sistem EUII 5+2 (105) 9
3.ZP03Istorija države i prava sa istorijom evropskih integracijaI5+0 (75) 7
4.ZP04Ustavno pravo sa ustavnim pravom EUII 6+2 (120) 9
5. OPOR01    Rimsko pravoI 3+0 (45) 8
6.ZP05Sociologija  
I  3+2 (75)7
7.ZP06Osnovi Ekonomije       
II  3+2 (75)6
8. Jedan izborni predmet sa liste   
8.1

ZP07

Engleski jezik I I, II    2+0 (60)  5
8.2ZP08Nemački jezik I    
I, II  2+0 (60)5
Ukupno časova aktivne nastave    22/22 
Ukupno ESPB    60

DRUGA GODINA PRAVA
R.br.

Šifr.

predmeta

Naziv predmetaSemestar

 Broj časova sedmično i ukupno

 ESPB
1.OPR02   Uvod u Građansko pravo i Stvarno pravo  
 III         3+2 (75) 8
2.OPR03     Upravno pravo sa upravnim pravom EU     
  IV  6+3 (135)   11
3.OPR04   Krivično pravo        
  III  6+2 (120)  10
4.OPR05    Radno pravo sa radnim pravom EU      
III3+2 (75 )   8
5.OPR06    Porodično i Nasledno pravo
IV3+3 ( 90 )   8
6. Jedan izborni predmet sa liste
   
6.1.ZP09Engleski jezik II
III, IV                                          2+0 (60)
6.2.  

ZP10

Nemački jezik IIIII, IV                                           2+0 (60)  
7. Dva izborna predmeta sa liste   
7.1. IPR01  Socijalno pravo     
III3+0 (45)5
7.2.ZP11    Studije roda   
IV3+0 (45) 5
7.3. IPR02  Međunarodno radno pravo        
  III    3+0 (45)   5
7.4. ZP12  Politički sistem Republike Srbije      
 IV              3+0 (45)5
Ukupno časova aktivne nastave    23/20 
Ukupno ESPB    60

TREĆA GODINA PRAVA
R.br.

Šifr.

predmeta

Naziv predmetaSemestar

 Broj časova sedmično i ukupno

 ESPB
1.ZP13Međunarodno javno pravo  

V3+2 7
2.OPR07Privredno pravo    VI 6+2 (120)9
3. OPR08Građansko procesno pravo        VI 6+2 (120)9
4.OPR09Krivično procesno pravo       VI 3+2 (75 ) 6
5.ZP14Javne finansije i finansijsko pravo EU       V3+0 (45)5
6.OPR1Obligaciono pravo   VI5+2 (105)9
7. Jedan izborni predmet sa liste        
7.1.    

ZP15

Engleski jezik III      V,VI 2+0 (60)5
7.2.    ZP16  Nemački jezik III    V,VI  2+0 (60)5
8. Dva izborna predmeta sa liste    
8.1.IPR03Diplomatsko i konzularno pravo         VI3+0 (45)5
8.2.  IPR04 Pravo osiguranja     VI 3+0 (45)5
8.3. IPR05Bankarsko i berzansko pravo   V3+0 (45) 5
8.4. ZP17Ekološko pravo        V3+0 (45)5
Ukupno časova aktivne nastave    25/21     
Ukupno ESPB    60

ČETVRTA GODINA PRAVA
R.br.

Šifr.

predmeta

Naziv predmetaSemestar

 Broj časova sedmično i ukupno

 ESPB
1.OPR11Međunarodno privatno pravoVII3+2 (75) 9
2.OPR12  Međunarodno privredno pravo
VIII3+2 (75)9
3.    Jedan izborni predmet sa liste  
   
3.1ZP18Javna uprava   
VII4+2 (90)9
3.2ZP19
Uporedni politički sistem sa političkim sistemom EU 
VIII4+2 (90) 9
4. Strani jezik IV
   
4.1. IPR06Engleski jezik IV
VII, VIII2+0 (60) 5 
4.2. IPR07Nemački jezik IV
 VII, VIII2+0 (60)
5. Izborni modul I (Pravosudni modul)   
5.1.  
OPR13Kriminologija sa penologijom     VIII3+2 (75) 7
5.2. 
OPR14
 Pravo privrednih prestupa i prekršaja          VIII 3+2 (75) 7
5.3.OPR15   Pravna klinika           VII3+2 (75)7
5.4. 
  Jedan izborni predmet sa liste            
   
5.4.1. ZP20 Ljudska prava      
   VII      3+2 (75)    7  
5.4.2.   IPR08    Javno beležničko pravo     
  VII     3+2 (75)    7  
6.     Izborni modul II (Pravo Evropske unije)   
6.1. OPR16     Pravo konkurencije EU           VIII3+2 (75)7
6.2.OPR17     Pravo trgovačkih društava EU
VIII3+2 (75)  7  
6.3.OPR18     Poresko pravo EU   VII3+2 (75) 7
6.4.    
    Jedan izborni predmet sa liste    
   
6.4.1.ZP21      Ekonomska politika sa ekonomskom politikom EU        VIII3+2 (75)    7
6.4.2.  ZP22       Budžetska i monetarna politika EU  
VII3+2 (75)     7  
Ukupno časova aktivne nastave        20/ 20 (300/300) 
Ukupno ESPB    60


MASTER AKADEMSKE STUDIJE PRAVA predstavljaju logičan nastavak osnovnih akademskih studija, tokom kojih studenti stiču dodatna produbljena  znanja i  veštine. Studije traju jednu godinu (60 ESPB), odnosno dva semestra. Završetkom master akademskih studija prava student stiče zvanje „master pravnik“.

 

MASTER PRAVA
R.br.

Šifr.

predmeta

Naziv predmetaSemestar

 Broj časova sedmično i ukupno

 ESPB
1.ZMP1Metodologija naučnoistraživačkog rada       I   4+3 (105)10
2.ZMP2 Teorijske osnove izrade master radaII   5+3 (120)7
3.     Izborni modul I (Stvaranje i primena prava)   
3.1. ZMP3Parlamentarizam i parlamentarno pravo II   5+3 (120)7
3.2. OMPR1Pisanje pravnih akata i nomotehnika     I 3+2 (75)7
3.3.OMPR2Strana pravna terminilogija I 3+0 (45)
3.4.  

 

Jedan izborni predmet sa liste   
3.4.1.   IMPR1 Jezik pravaI3+2 (75)7
3.4.2.IMPR2 Teorija i praksa kodifikacije      I3+2 (75) 7
 4.  Izborni modul II (Regionalizam i lokalna samouprava)   
4.1.ZMP4Teorija i praksa regionalizma II3+2 (75)7
4.2.ZMP5Lokalna samoupravaII3+2 (75)7
4.3.ZMP6 Javna administracija u decentralizovanim državamaI3+3 (90) 
4.4. Jedan izborni predmet sa liste   
4.4.1ZMP7Lokalna samouprava u SrbijiI3+2 (75)7
4.4.2ZMP8Politika regionalonog razvoja u EUI3+2 (75)7
5. Strani jezik   
5.1.ZMP9Engleski jezik II,II2+0 (30)5
5.2.ZMP10Nemački jezik I
I,II2+0 (30)5
6.ZMP11Master radII 10
Ukupno časova aktivne nastave    Modul I
22/18 (330/270) 
 
Ukupno ESPB 60

 


DOKTORSKE DISERTACIJE

ČASOPIS "PRAVO I POLITIKA"

apple touch icon

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

showcase 2

PRAVNA KLINIKA

showcase 3