Doc. dr Milica Stojković

Naučni karton

Rođena je 1989. godine u Nišu. Osnovne i master akademske studije prava završila je na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Nišu. Doktorirala je 2018. godine na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe, Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, sa prosečnom ocenom 10,00 i time stekla naziv doktor pravnih nauka.

Učestvovala je u preduzimanju Inicijative za promenu Zakona o zdravstvenom osiguranju studenata i pri  organizaciji predavanja Vladimira Cvijana na temu  ''Izazovi advokature u Srbiji'' tokom 2012. godine.

Bila je saradnica pri izradi priručnika ''Latinske izreke- Pravila i izreke iz oblasti civilne procedure'', Centar za publikacije Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, 2012.

Dobitnica je nagrade „Sedmi septembar“ za izuzetan doprinos u oblasti obrazovanja, nagrade NJ.K.V. Prestolonaslednik  Aleksandar II za izvanrendni uspeh u obrazovanju, kao i više nagradi Republičkog centra za talente (Ministarstvo prosvete i sporta, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine), i priznanja za najboljeg polaznika regionalnog CZT-e.

Poznavanje stranih jezika:

 • Upper-intermediate level business English course, Certificate diploma, Enter VLD English Center
 • Srednji nivo poznavanja francuskog jezika
 • Napredni nivo poznavanja grčkog jezika
 • Osnovni nivo poznavanja latinskog jezika

Izvod iz spiska referentnih radova

Radovi objavljeni u naučnim časopisima i zbornicima sa naučnih skupova i konferencija:

 • M14 Stojković, M., 2016,“Criminal offenses against intellectual property rights in the cybercrime”, “Dani Arčibalda Rajsa”, Tematski zbornik radova međunarodnog značaja, Tom III, Beograd, Kriminalističko-policijska akademija, 531-537.
 • M51 Stojković, M., 2017, LEGAL FRAMEWORK OF STATE AID IN THE EUROPEAN UNION MARKET, Strani pravni život, br.4/2017,  267-276
 • M51 Стојковић, М., Јеремијев В., 2017, Значај спровођења базелских стандарда у банкарском сектору Републике Србије, „Европско законодавство“, бр.61-62/2017, 237-254.
 • M53 Stojković, M., 2017, Pravni značaj Uredbe br. 17 Evropske ekonomske zajednice, „PRAVO-teorija i praksa“, 4-6/2017, 56-65
 • M33 Stojković, M., 2017, CONCEPT AND TYPES OF THE ECONOMIC CRIMINALITY, “Life cycle engineering and management ICDQM 2017”, Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću DQM, Prijevor, 301-306.
 • М31 Stojković, M., 2017, EVROPSKA KOMISIJA I EVROPSKI SUDOVI KAO SUBJEKTI POLITIKE KONKURENCIJE, “Nezavisnost pravosuđa”, Novi Sad, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Univerzitet Privredna akademija Novi  Sad, 363-372.
 • М31  Stojković, M., 2015, “Analiza odredbi članova Zakona o inovacionoj delatnosti o instrumentima za razvoj preduzetništva”, “Prilagođavanje pravne regulative aktuelnim trendovima u regionu”, Novi Sad, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Univerzitet Privredna akademija Novi  Sad, 567-577.
 • M63 Stojković, M., 2015,“Nelojalna konkurencija sa aspekta povrede prava na žig”; “Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM-2015”, Prijevor, Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću DQM, 360-365.
 • M33 Stojković, M., 2016, “Development of the legal framework of competition policy in the European Union“, 12. IMCSM, Bor, Tehnički fakultet u Boru, Univerzitet u Beogradu, 405-412.
 • M63 Stojković, M., 2016, “Autorsko delo kao predmet sudske zaštite“, “Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM-2016”, Prijevor,354-359
 • M31 Stojković, M., Kukrić,J., 2016 “Politika konkurencije na tržištu EU”  “Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama EU”, Novi Sad, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Univerzitet Privredna akademija Novi Sad 393-403
 • M63 Stojković, M., Jeremijev V., 2017,  Primena Zakona o komunalnim delatnostima u sudskoj praksi, Upravljanje komunalnim sistemom i zaštita životne sredine, Niš, Fakultet zaštite na radu, Univerzitet u Nišu, 377-382.

ČASOPIS "PRAVO I POLITIKA"

apple touch icon

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

showcase 2

PRAVNA KLINIKA

showcase 3