Skip to main content
Prof. dr Nenad Avramović

Prof. dr Nenad Avramović

redovni profesor

           Prof. dr Nenad Avramović, je rođen 10.09.1955. godine u Bačkoj Palanci, R. Srbija, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju kao nosilac Vukove diplome. Diplomirao je na
Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 1978. godine. Na istom fakultetu je magistrirao 2002. godine sa temom „Slobodne zone u Jugoslaviji, uporedno-pravni pregled i perspektive razvoja“ i stekao titulu magistra pravnih nauka. Doktorirao je na Pravnom fakultetu za obrazovanje diplomiranih pravnika za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu na temu „Strana direktna ulaganja u Jugoslaviji i zemljama istočne Evrope“. Godine 2000. položio Pravosudni ispit, a 2002. završioVišu školu za fizičko vaspitanje smer košarka na Fakultetu za fizičku kulturu u Novom Sadu.
          Radio je kao novinar u NIRO „Nedeljne novine“ u periodu od 1979-1984, a od 1984. do kraja 1986. kao pomoćnik direktora za kadrovske, pravne i opšte poslove u Vojnoj ustanovi „Karađorđevo“ iz Karađorđeva. Radio je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije od 10.12.1986. do 31.01.2006. godine po upravnim i drugim poslovima, te svim linijama rada i u kriminalitičkoj policiji. Bio je operativni radnik, šef odseka i načelnik Odeljenja za unutrašnje poslove Bačka Palanka. U toku 2002 i 2003. godine bio član tima „Ju-No“ projekta saradnje norveške i srpske policije, koji je uspešno realizovan.
          Od 01.06.2006. godine je profesor na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu. Obavljao dužnost prodekana za nastavu na Direktorskom fakultetu, a potom i na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija. Obavljao je i dužnost šefa Katedre za međunarodno i Katedre za privredno pravo Pravnog fakulteta. Od 2014. godine izabran je u zvanje redovnog profesora, a na fakultetu radi kao nastavnik na akademskim, master i doktorskim studijama. U proktelom periodu radio je i na Pravnom fakultetu Univerziteta Apeiron u Banja Luci, Pravnom fakultetu za poslovne studije u Banja Luci i Pravnom fakultetu Evropskog univerziteta u Brčkom, kao i na Pravnom fakultetu Univerziteta
„Kallos“ u Tuzli.
           Bio je mentor na izradi master, magistarskih i doktorskih disertacija. Objavio je više udžbenika, monografija i stručnih radova. Član je Internacionalne policijske asocijacije (IPA).
           Oženjen je i otac dvoje dece.

 

OBJAVLJENI RADOVI


Udžbenici i monografije

1. Avramović N. Diplomatsko i konzularno pravo, Privredna akademija, Novi Sad, 2006. godina
2. Avramović N. Strana direktna ugalanja i tranzicija, Zadužbina Andrejević, Monografija, Beograd, 2006. godina,
3. Avramović N. Pravo Evropske unije, Privredna akademija, Novi Sad, 2009. godina, ISBN 978-86-84613-87-7, COBISS.SR-ID 238549255, MS 339.923:061.1EU.
4. Avramović N. Međunarodno javno pravo, Privredna akademija, Novi Sad, 2011. godina. ISBN 978-86-6019-013-2, COBISS.SR-ID 261819655, MS 341.1/.8(075.8)

Članci

2003. – 2007.
1. Avramović N.: Perspektive razvoja slobodnih zona, Pravo-teorija i praksa, br.7-8/2003, strana 44-51, Novi Sad. M-53
2. Avramović N.: Pravno definisanje instituta slobodnih zona, Pravo-teorija i praksa, br.7-8/2003, strana 53-58, Novi Sad. M-53
3. Avramović N.: „Strana ulaganja kroz istoriju“, Pravo-teorija i praksa, br.11/2005, strana 40-46, Novi Sad. M-53
4. Avramović N.: Pravni položaj javnih preduzeća, Savetovanje na temu „Primena zakona u oblasti privrede i pravosuđa, Zlatiborski pravnički dani „Slavko Carić“, Zbornik radova strana 54-66, 2007. godina. M33
5. Avramović N.: „Decentralizacija, reorganizacija i oblici organizovanja policije“ koautor sa docentom dr Milošem Markovićem, Zbornik: „Regionalizam – Novi društveni okvir“, Izdavač: Centar za regionalnu politiku, Hanns Seidel Stiftung, Niš, 2007, str. 217-228. M33
6. Učestvovao kao istraživač Privredne akademije u projektu „Veliki privredni sistemi i transfer tehologije“Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Vojvodine 2007. godine.

2008.godina

1. Avramović Nenad: „Neki aspekti privatizacije javnih preduzeća“, Savetovanje na temu „Promene u pravnom sistemu Republike Srbije, V Zlatiborski dani prava
„Slavko Carić“, Zbornik radova strana 95-106, Novi Sad, 2008. godina. M61 2009.godina

Udžbenik

Avramović N. Pravo Evropske unije, Privredna akademija, Novi Sad, 2009. godina, ISBN 978-86-84613-87-7, COBISS.SR-ID 238549255, MS 339.923:061.1EU.

Članci

1. Avramović Nenad, “Finansijsko pravni aspekti elektronske trgovine u Srbiji”; VI naučni skup sa međunarodnim učešćem Sinergija; str.491-498. M33
2. Avramović Nenad, “NATO deo svetskog javnog poretka”; VI naučni skup sa međunarodnim učešćem Sinergija; str.473-479 M33
3. Avramović Nenad, “Univerzalnost američke finansijske krize”; V naučni skup sa međunarodnim učešćem Sinergija; str.50-55 – M33
4. Avramović Nenad, “NATO, međunarodni poredak i interesi”; No.13; str.1023-1039; UDK 34; ISBN 0350-0500; Udruženje pravnika Srbije – M51

2010.godina

1. Avramović Nenad, „Neki aspekti pravnog položaja i rada javnih preduzeća u Republici Srpskoj“; Pravna riječ; ISSN 1840-0272; no.24; str-605-615; ISBN 1840-0272; Udruženje pravnika Republike Srpske – M 51.
2. Avramović Nenad, Marković Miloš; „Geneza evropske policijske saradnje i EUROPOL“; Skup: Međunarodna i nacionalna saradnja i koordinacija u suprotstavljanju kriminalitetu; Banja Luka- M33
3. Avramović N.: „NATO deo svetskog javnog poretka“ , VI naučni skup sa međunarodnim učešćem „Sinergija“ 2010. godina, Zbornik radova strana 473-479.
Bijeljina 2010. godina. M33
4. Avramović N.: „Neki aspekti pravnog položaja i rada javnih preduzeća u Republici Srpskoj“, Pravna riječ, 2010. broj 24, strana 605-615, ISSN 1840-0272, UDK:347.725 (497:15). M31
5. Avramović N.: „Poresko pravni aspekti elektronske trgovine“, Pravo-teorija i praksa, br.7-8/2010, strana 43-53, Novi Sad, UDK 336.2: (339:681.5J), BIBLID: 0352-3713 (2010); (7-8); 43-52.M53
6. Avramović N „Neki aspekti evropske policijske saradnje i Europol“, Časopis za školska i kulturno-prosvetna pitanja „Pedagoška stvarnost“ broj 9-10, strana 734-749. ISSN 0553 4569, UDK 37. M52
7. Avramović N. Marković M.: „Harmonizacija prava policije Republike Srbije sa evropskim standardima u oblasti zaštite ljudskih prava“ , “, Pravo-teorija i praksa, br.11-12/2010, strana 43-53, Novi Sad, UDK 351.74: (497,11): 341.231.14 (4-67 EU), BIBLID: 0352-3713 (2010);27, (11-12); 43-52. M53

2011.godina

Udžbenik

Avramović N. Međunarodno javno pravo, Privredna akademija, Novi Sad, 2011. godina. ISBN 978-86-6019-013-2, COBISS.SR-ID 261819655, MS 341.1/.8(075.8) Avramović N., Marković M.: Osnovi diplomatije i diplomatski protokol, Visoka škola za uslužni biznis, Sokolac, Istočno Sarajevo, 38. sednica Senata Univerziteta od 19.08.2011.

Članci

1. Avramović Nenad, „Pojam i međunarodno pravni okvir stranih ulaganja“; Меđunarodna Коnferencija о dostignućima u održivom razvoju (ИЦАСУС) – ODRŽIVI RAZVOJ I OČUVANJE BIODIVERZITETA; str. 294-300; ISBN 978-99955-49-64-0; Panevropski Univerzitet APEIRON; Banja Luka – М33
2. Avramović Nenad, „О kriterijumima politike proširenja u Evropskoj uniji“; Меđunarodna Коnferencija „Harmonizacija zakonodavstva Republike Srbije sa pravom Evropske unije“; Hanns Seidel Stiftung – М33
3. . Avramović Nenad, Vladan Perišić: „Privredna društva u likvidaciji“,Međunarodna konferencija „VIII pravnički dani prof. dr Slavko Carić“, Zbornik radova, strana 299-302 , Sombor , 2011. CD-U je ISBN 978-86-6019-021-7. М31
4. Avramović Nenad. “Pojam, vrste i međunarodnopravna određenost stranih ulaganja” časopis “Pedagoška stvarnost” М52
5. Јež Z., Avramović Nenad, Pavlović Z. “Neki aspekti pravne države” Univerzitet “Тibiskus” Теmišvar, “Anale” broj XX strana 77-88, ISSN 1582-9359, 2011. М51
6. Avramović Nenad, Vladimir Jovanović, “Privilegovana informacija u berzanskom poslovanju”; Pravo-teorija i praksa, broj 4-6, str. 18-33, 2011.god. М53.
7. Avramović N.: „Finansijsko pravni aspekti elektronske trgovine u Srbiji“, koautor sa doc. dr Radicom Šipovac, VI naučni skup sa međunarodnim učešćem „Sinergija“ 2010. godina, Zbornik radova strana 491-498. Bijeljina 2010. godina M33.

2012. godina

Udžbenik

Avramović Nenad, Marković Miloš; „Međunarodno pravo“,Niš, Kops centar Niš, 2012. godina, Visoka škola za uslužni biznis Istočno Sarajevo-Sokolac, 2011. godina, ISBN 987- 86-87495-44-9, UDK:341 (075.8)
1. Šipovac R.,Avramović N.,Jež Z.: “Porez na dobit kao elemenat poreskog sistema i poreske konkurentnosti”, časopis “ТТ.ЕМ” broj 3/2012, strana 1289-1300, ISSN 1840-1503, Impact 0,351. М23
2. Perišić Vladan, Avramović Nenad, Kodeks biznis etike u ekonomiji Republike Srbije, Treća međunarodna naučna konferencija „Kapitalizam u tranziciji“,
Beograd.ISBN 978-86-86707-53-6. strana 241- 248. 2012. М-31
3. Аvramović Nenad, Pavlović Zoran, Suverenitet i multilateralizam, Srpska politička misao broj 1/2012, ISSN 0354-5989, UDK 321.011:327.8, strana 51-63. Beograd М-24.
4. Avramović Nenad, Perišić Vladan, Privredno-pravni aspekti savremenog sporta, Zbornik radova 9. pravničkih dana „Slavko Carić“, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, strana 156-166, UDK:340.13:796; ISBN 978-86-6019-022-4; Novi Sad, 2012. godina. М-31
5. Avramović Nenad, Мladenov Маrijana, Regulisanje prava na adekvatnu životnu sredinu u Evropskoj uniji, Časopis Evropsko zakonodavstvo br. 41. UDK 34, ISSN 1451-3188. strana 11-27. Beograd, 2012, М-51

2013. godina
1. Avramović Nenad, Šipovac Radica: O reformi javnih preduzeća u Republici Srbiji, Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa „Pravo i izazovi 21. veka“, Brčko, 2013. UDK 334.72 (497.11) strana 343-356, godina M-31
3. Avramović Nenad, Perišić Vladan, Perišić Jelena: Mens sana in corpore sano in modern sport, Serbian Jornal of Sports Sciences in Volume 7, No 1-4, 2013 Sports Academy in Belgrade. M-51
4. Mladenov Marijana, Avramović Nenad: The right to enviromental information as a fundamental human right, Zbornik radova XVII Eco konference Enviromental protection of urban and suburban settlements, strana 539-546 M-33
5. Avramović Nenad, Мladenov Маrijana, Političko pravni aspekti graničnog spora Hrvatske i Srbije na reci Dunav,Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije „Regulisanje otvorenih pitanja između država sukcesora SFRJ“ Institut za međunarodnu politiku i privredu, Hans Zajdel Štiftung, ISBN 978-86-7067-193-5 UDK 341.218.3(497.1)(082); 342.28(497.1)(082),Beograd 2013, strana 495-508. М31
6. Radošević Milan, Baošić Milan, Carić Marko, Jovanović Vladimir, Berić Dalibor, Bojić Žarko, Avramović Nenad: The Implementation of Busines Process Reingeenering in Human Resurce Manegement, ISSN 1392 – 2785 Inzinerine Ekonomika – Engineering Economics, 2013. M-23

2014. godina

1. Miloš Marković, Avramović Nenad:Korupcija u međunarodnom pravu i krivičnom zakonodavstvu R Srbije,Međunarodni naučni skup "Pravo i izazovi XXI vijeka"Zbornik radova strana 15-28. CIP i katalogizacija - Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka ISBN 978-99955-806-1-2; COBIS. RS -ID 4185880, UDK broj 343.352:341.9 (497.11) M-31
2. Pavlović Zoran, Аvramović Nenad: U traganju za pravnim i institucionalnim konceptom nacionalne bezbednosti Srbije. Beograd, Ministarstvo odbrane R. Srbije,Vojno delo br 1/2014, Vol. 66. strana 145-159. M-51
3. Avramović Nenad, Perišić Vladan, Marković Miloš: Foreign Direct Investment and non Commercial Risks, ANNALS OF THE ORADEA UNIVERSITY, Fascicle of Management and Technological Engineering, vol. XIV (XXIV), 2014.M-24
4. Avramović, N., Mladenov, M. (2014) Ukrajinska kriza, međunarodno pravo i interesi, Politička revija broj 2/2014, страна 205-221, ISSN 1451-4281 UDK 1+2+3+32+9 година (ХХХVI) ХIII вол.40.- М-51
5. Perišić, V., Avramović, N., Marković, M. (2014). The Employment Status of Athletes in Sports Organization, Sport Science, Vol. 7, pp. 142-152, ISSN 1840-3670. M – 24.
6. Avramović, N.,Marković, M. (2014). Ukrainian conflict- between geo politics and international law, The Review of international Affairs, Београд, Volo LXV, No 1155-1156, jul - decembar 2014, ISSN 0486-6096, UDK 327:911.3 (477) Biblid 0543-3657,65(2014.) М- 51
7.Avramović N., Marković, M. (2014). Međunarodni poredak i krize, Zbornik radova UPS, Banja Luka, Sa IV Međunarodne naučne konferencije „Od krize prema razvoju“, ISBN 978-99955-95-00-5, strana 657-667. M-31.
8.Marković M., Avramović N., „Od nasilnika do žrtve krvnih delikata“, Zbornik radova „Nasilnički kriminalitet u aktuelnom vremenu i metode suprostavljanja“ strana 37-49, Brčko, 2014. М-31
9. Avramović N., Perišić V.: O društvenim i pravnim aspektima razvoja i funkcionisanja demokratske pravne države i ostvarivanju ljudskih prava i sloboda, Kultura polisa broj 25/2014, strana 417- 433, ISSN 1820-4589, UDK 321.7:342.7 M 51.

2015. godina
1. Avramović N. „Neki aspekti konkurentnosti i prava konkurencije u pravu R Srbije“, Zbornik radova sa tradicionalnog XII naučnog skupa „ Pravnički dani Prof. dr Slavko Carić“, Novi Sad, ISBN 978-86-6019-058-3, strana 83-93, 2015. godina. M-31
2. Avramović N. Marković M. Perišić V. „Ukrajinski konflikt – uvod u kataklizmu“, Zbornik radova sa III Međunarodnog naučnog skupa „Katastrofe – prevencija i saniranje posledica“, Brčko, 2015. godina, strana 211-222, UDK 316.334.3 (477) M-31.

2016. godina
1. Mladenov M., Avramović N.(2016): Princip vojne potrebe u pravnom sistemu Evropske unije, Evropsko zakonodavstvo br.55/2016, strana 299-313, Izdavač Institut za mađunarodnu politiku i privredu, ISSN1451-3188; UDK: 355:34(4-672EU) Beograd. M-51
2. Avramović N. , Mladenov M., (2016): Izbeglička kriza i bezbednosni izazovi, Zbornik radova sa IV Međunarodnog naučnog skupa „Migracije u XXI veku“ Evropskog univerziteta u Brčkom, strana 97-110 , Izdavač Evropski univerzitet Brčko. UDK 314.15:327.56 M-31
3. Avramović N. , Mladenov M., (2016): Pravo pristupa informacijama o životnoj sredini u Evropskoj uniji i Srbiji, Zbornik radova sa XIII naučnog skupa „Prof. dr S. Carić“ pod nazivom Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske unije, Izdavač Pravni fakultet za privredu pravosuđe, strana 261-269 , ISBN 978-86-6019-066-8, COBISS.SR-ID 307889927. M-31

2017. godina
1. Mladenov M. Avramović N., „Pravo na rad kao osnovno ljudsko pravo“, Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa „Rad i stvaralaštvo u XXI vijeku“,Evropski univerzitet Brčko Distriht, ISBN 978-99955-99-28-77, UDK 349.2:342.7, strana 23-34. M-31
2. Avramović N. Marković Miloš: Neke kontroverze međunarodnog pravnog poretka i međunarodnog sudovanja, Zbornik radova sa XIV naučnog skupa „Prof. dr S. Carić“ pod nazivom „Nezavisnost pravosuđa“ Izdavač Pravni fakultet za privredu pravosuđe, strana 437-453 , ISBN 978-86-6019-075-0, 2017. godina. M31
3. Mladenov Marijana, Avramović Nenad: Pravo na bezbedan abortus u pravnim sistemima država članica Evropske unije, Evropsko zakonodavstvo 60/2017, strana 29-42, UDK 618.39 006.0244-672 EU, Biblid 1451-3188,16 (2017), 2017 god. M51
4. Avramović Nenad, Mladenov Marijana, TTIP i svetski privredni sistem, Politička revija, godina (XXIX), XVIm vol=53, broj 3/2017, strana 111-130, ISSN 1451-4281, UDK 339.54+339.97, 2017. godina M-51.

2018. godina
1. Avramović Nenad, Marković Marković, Uloga i značaj nastavnika u poboljšanju kvaliteta visokog obrazovanja, Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa "Aktuelni problemi visokog obrazovanja i nauke" održanog 13. aprila 2018.g. u Brčkom, ISBN:978-99955-99-39-3, UDK: 378:005.6, str.170-182, M-31
2. Mladenov M, Avramović N, Avramović V, "Osnovni postulati antropocentrične i ekocentrične teorije u svetlu uspostavljanja prava na odgovarajuću životnu sredinu", Ecologica, UDC:502.34.001.5, ISSN 0354 – 3285, No 90, 2018. godina, strana 440-444. M-51
3. Avramović N. Stanković M., „Kriza Evropske unije i aktuelna pozicija Republike Srbije u procesu pridruživanja“, Međunarodni naučni skup „Pravnički dani – Prof. dr Slavko Carić“, Novi Sad, 2018. godina.
4. Avramović N. Stanković M., (2018), „Unipolarizam i međunarodno pravo“, Baština, sveska 45, Institut za srpsku kulturu, Leposavić, Priština, UDK 341.233, 327.7/8, 341.794, strana 201-212. M-51.
5. Avramović N. Djukić S.: Strana direktna ulaganja, motivi, rizici i dupli standardi, Baština broj 46/2018, strana 77-93, UDK 339.727.22/.24 Institut za srpsku kulturu, Priština Leposavić. M-51

2019. godina
1. Avramović N., Djukić S. Mirković P.: “Direktna strana ulaganja i ekonomski razvoj”.VII Međunarodni naučni skup “Modeli razvoja, iskustva drugih i naše mogućnosti”, strana 238-249, UDK 330.34:339.727.22/.24, Brčko, 2019. M-31.
2. Đukić S.,Avramović N.,: “Mediji i medijski rad i ugrožavanje bezbednosti”, Časopis Medijski dijalozi No 33, Vol.12, strana 81-105, ISSN 1800-7074, UDK 32.019.51, Podgorica, 2019. godine. M-51.
3. Đukić S.,Avramović N: “Komparativna analiza nacionalnog obaveštajnobezbednosnog sistema Republike Srbije i Republike Mađarske”, Vojno delo broj 3/2019, strana 95-111, ISSN 042-8426, UDK 355/359, M-51.