Skip to main content
Doc. dr Nihad Ukić

Doc. dr Nihad Ukić

docent

Dr Nihad Ukić rođen je 11. septembra 1975. godine u opštini Tutin, Republika Srbija. Osnovnu školu je završio u Matičnoj osnovnoj školi „25 Maj“ Delimeđe, opština Tutin, 1990. godine. Iste godine je u Novom Pazaru upisao srednju Tehničku školu, smer elektrotehničar pogona, koju je završio 1994. godine, sa odličnim uspehom. Nakon završenog osnovnog i srednjeg obrazovanja, školovanje je nastavio na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini, s privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, koje je okončao 25. aprila  2001. godine, i stekao zvanje diplomirani pravnik. Diplomske akademske studije (master studije) završio je na Fakultetu za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove Univerziteta Privredna akademija Novi Sad, dana 24. novembra 2009. godine, javnom odbranom master rada pod nazivom „Evropski sud za lјudska prava-pravo na pravično suđenje“.

Školske 2009/20010. godine upisao je Doktorske akademske studije prava, smer krivično – pravni na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu.

Doktorsku disertaciju na temu “Odbrana siromašnih u krivičnom postupku“ odbranio je na Pravnom fakultetu u Nišu, 17.03.2017. godine.

Dr Nihad Ukić izabran je u zvanje docenta 2022. godine na Univerzitetu Privredna akademija Novi Sad, Fakultet za evropske-pravno političke studije.

Dr Nihad Ukić je objavio 16 naučnih radova u naučnim časopisima, a ima učešće i na više međunarodnih konferencija.

Profesionalni radni angažman započeo je kao advokatski pripravnik (2001-2003), a, nakon toga, zasnovao je radni odnos u Osnovnoj školi „Jošanica“ Lukare, Novi Pazar (2004), na radnom mestu sekretara škole.

Osim profesionalnog radnog angažmana, kandidat se aktivno bavi pružanjem besplatne pravne pomoći. Bio je učesnik brojnih seminara, na temu zaštite i unapređenja osnovnih lјudskih prava i sloboda, primene i poštovanja Evropske konvencije o zaštiti osnovnih lјudskih prava i sloboda, rodne ravnopravnosti, i monitoringa, na temu: „ Pravosuđe i Evropska konvencija o lјudskim pravima (2009)“ i Ljudska prava pred sudovima u Srbiji (2005)“.

Izvod iz spiska referentnih radova

Radovi objavljeni u naučnim časopisima i zbornicima sa naučnih skupova i konferencija

 • Ukić, N., Pravo da se osoba brani sama ili uz pomoć advokata- međunarodni, regionalni i domaći standardi, Udruženje pravnika Republike Srpske, Pravna riječ, Banja Luka, broj 29, 2011. M31.
 • Ukić, N., Međunarodni standardi presude u krivičnom postupku, Udruženje pravnika Republike Srpske, Pravna riječ, Banja Luka, broj 37, 2013. godina. M31.
 • Ukić, N., Biočanin. R., Badić, M., Krivično- pravni i ekonomski aspekti zaštite i unapređenja životne sredine, Udruženje pravnika Republike Srpske, Pravna riječ, Banja Luka, broj 23/2010, 2010. M31.
 • Ukić N., Badić M., Pravno- ekonomski aspekti zaštite životnog ambijenta, I Simpozijum ekoloških nauka „ Ekologija i održivi razvoj“, Zbornik radova, Internacionalni univerzitet Travnik, Travnik, 2012., str. 127-140.
 • Ukić N., Kukalј P., Muratović M.,, Međunarodni standardi načela ažurnosti i specijalnosti krivičnog postupka prema maloletnicima, Internacionalni univerzitet Brčko distrikt BiH NIR, godina II, broj 4, Brčko, 2013.M31.
 • 6Knežević, S., Ukić N., Savremene tendencije regulisanja odbrane siromašnog u uporednom zakonodavstvu, Udruženje pravnika Republike Srpske, Pravna riječ, Banja Luka, broj 52/2017, 2017., str.553-568. M31.
 • Ukić, N., International aspects of the “ne bis in idem” principle (not twice in the same thing), Međunarodni aspekti principa „ne bis in idem“ (ne dva puta u istoj stvari), Beograd, Faculty for Education of the Executives Novi Sad, Serbia, 3rd International Conference, ”Law, Economy and Management in Modern Ambiance”, LEMiMA 2013, Beograd, Volume 3, 2013.M33.
 • Batavelјić. D., Biočanin R., Ukić. N., Pravni aspekti eko- bezbednosti u posmodernom ambijentu, Srpska Kralјevska asocijacija Akademika Inovatora i naučnika Beograd, Svesrpski simpozijum Srpske duhovne i ekološke vrednosti, Zbornik radova (knjiga 1), Kruševac, 2012.M33.
 • Ukić, N., International economic cooperation of Serbia as a key factor for getting out of the economical crisis (Međunarodna ekonomska saradnja Srbije kao klјučni faktor za izlazak iz ekonomske krize), International Conference Law, Economy and management in Modern Ambience, LEMiMA 2009, Sokobanja, Faculty for Education of the Executives = Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove – FORKUP, Novi Sad.M33.
 • Ukić, N., Pravo da se pozovu i ispitaju svedoci u krivičnom postupkumeđunarodni standardi, Centar za publikacije, Pravni fakultet Niš, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, Niš, LX, 2012.
 • Ukić, Nihad., Prava dece na pravično suđenje: odabrani međunarodni dokumenti, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, 2014.M51.
 • Ukić, N., Pojam „ nezavisan i nepristrasan sud“u praksi Evropskog suda za lјudska prava, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Pravo- teorija i praksa, Novi Sad, broj 7- 9, 2012.M51.
 • Ukić, N., Pravo na javno suđenje, Advokatska komora Vojvodine, Glasnik, Novi Sad, broj 3, 2012.M52.
 • Ukić, N., Međunarodni i domaći pravni standardi prava uhapšenih ili pritvorenih lica na informaciju, Advokatska komora Srbije, Branič, Beograd, broj 1- 2, 2013.M53.
 • Ukić, N., Muratović, M., Principle of custody restrictiveness against juveniles - international and domestic legal standards (Načelo restriktivnosti pritvora prema maloletnicima - međunarodni i domaći pravni standardi), International journal of economics & law, Faculty for education of the executives, ISSN: 2217-5504.- vol. 3, br. 9 (2013).
 • Ukić, N., Istorijski prikaz međunarodnih standarda prava na osporavanje zakonitosti pritvora, Centar za unapređenje pravnih studija, HERETICUS, Beograd, broj 3/4, 2013., str. 198-206.M53.