Skip to main content
Doc. dr Veselin Konatar

Doc. dr Veselin Konatar

docent

Rođen je 24.11.1965. godine u Bijelom Polju. Osnovnu i Srednju školu je završio u Bijelom Polju, Metalurški fakultet, kao vojni stipendista, u Kosovskoj Mitrovici 1996. godine, Specijalističke studije iz oblasti bezbednosnog menadžmenta na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu 2008. godine, Master studije iz oblasti bezbednosnog menadžmenta na istom fakultetu 2009. godine. Doktorske studije na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu upisao školske 2010/2011. godine, a doktorsku disertaciju pod nazivom ''Efikasnost obaveštajnih službi i profesionalna etika'' odbranio je 2016. godine.

U periodu od 1996. do 2009. godine zaposlen u Službi državne bezbednosti Republike Crne Gore (SDB RCG) i Agenciji za nacionalnu bezbednost Republike Crne Gore (ANB RCG).  Školske 2014/2015 zaposlen kao nastavnik veština na Visokoj školi strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost u Nišu, a od školske 2015/2016 kao profesor na predmetima Osnovi bezbednosti i Sistemi bezbednosti..

Učesnik je više naučnih skupova u zemlji i inostranstvu, a od 2014. godine stalni član organizacionog odbora na Univerzitetu Lučijan Blaga – Departman za Političke nauke, međunarodne odnose i bezbednost, Sibiu (Rumunija) - međunarodne naučne konferencije iz oblasti političkih nauke, međunarodnih odnosa i bezbednosti.

Nosilac je više domaćih i međunarodnih odlikovanja. Poseduje aktivno znanje ruskog jezika.

Monografija:

Konatar, Veselin; Mijalkovski, Milan: Neobaveštajna rovarenja obaveštajaca, Prometej, Novi Sad, 2010. ISBN: 978-86-515-0464-1.

Radovi objavljeni u naučnim časopisima i zbornicima sa naučnih skupova i konferencija:

  • Isleđivanje uz primenu torture kao metod prikupljanja podataka, Kultura polisa, god. XIII, br. 29, 2016, str. 541-557 . UDK 355.01:355.3, ISSN 1820-4589. (Rad objavljen u koautorstvu sa Nađom Konatar).
  • Geopolitika između planiranog haosa i novog poretka moći – obaveštajni aspekti, Kultura polisa (Posebno izdanje), Godina XII, 2015, str. 205-229; UDK 327:327.5,  ISSN  1820-4589.
  • Naličje ’Arapskog proleća’, Kultura Polisa, br. 25., godina XI, Novi Sad, 2014, str. 261- 278; UDK334.3(32*512):323.27 ISSN 1820-4589.
  • Transitional unity: political elites, intelligence structures and Organized crime, Revistă de Studii de securitate, Sibiu, Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu / Departamentul de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Studii de Securitate, Anul 6, No. 3, 2014, str. 76-92, Romania. ISSN 1843-1925.
  • Secret Operations as a Segment of the Strategy for Fractioning Yugoslavia and Post- Yugoslavian Region, Revistă de Studii de securitate, Sibiu: Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu / Departamentul de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Studii de Securitate, Anul VII, No. 1/2013, str. 126-152, ISSN: 1843-1925.
  • Verske tradicije i rat, Viteška kultura (Posebno izdanje Kulture polisa) 2(2), Beograd, 2013, str. 111-131. UDK 21/29:316.48, ISSN 1820-4589.
  • Politički odlučioci i obaveštajne agencije – odnosi daleko od idealnih, Kultura polisa, Posebno izdanje - Kultura bezbednosti u 21. veku. (Priredili: Milošević, Goran i Milašinović, Srđan), 2012, str. 365-379 . UDK 351.746.1(497.11), ISSN  1820 – 4589 (koautorski rad sa Željkom Kovačevićem).
  • (Ne)Оbaveštajne operacije kao akti agresije, Kultura polisa, god. IX, broj 17, Novi Sad, 2012, str. 27-43; UDK40 ISSN 1820 – 4589.
  • Suverenitet i projekcija moći, Odzivi (Časopis za književnost, kulturu, umjetnost i nauku), god. HHHIH, broj. 138 . Bijelo Polje, JU Centar za kulturu, 2011, str. 124-151 , Crna Gora; ISSN  0350-6584.
  • Organizovani kriminal – najopasniji oblik ugrožavanja bezbednosti države, Krovovi (Časopis za kulturu, nauku i umetnost), God. HHIV, Br. 75/76/77/78, Sremski Karlovci, Kulturni centar ''Karlovački kulturni centar'', 2010, str. 156-166 . (koautor sa Milanom Mijalkovskim). ISSN 0353-6351.