Skip to main content
Doc. dr Danijela Barjaktarović

Doc. dr Danijela Barjaktarović

docent

Završila je Pravni fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, 2003. godine, kao student generacije, sa prosečnom ocenom 9,83. Po diplomiranju, na Pravnom fakultetu u Univerziteta u Beogradu upisuje postdiplomske studije, gde 2010. godine magistrira sa temom “Individualna krivična odgovornost za zločin agresije”.

Paralelno, 2006. godine upisuje postidplomske studije na Leiden Univerzitetu u Holandiji, gde 2007. stiče zvanje LL.M. (Adv.) Public International Law – International Criminal Law Specialization (Magistar međunarodnog javnog prava – specijalizacija u međunarodnom krivičnom pravu).

Radila je u Nacionalnom centru za državne sudove, na reformi pravnog obrazovanja, kao pravni savetnik u Fondu za podršku investicija u Vojvodini – VIP Fond, asistent iz krivičnog materijalnog i krivičnog procesnog prava na Pravnom fakultetu Slobomir Univerziteta u Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina, i kao asistent advokatu odbrane Dragoljuba Ojdanića pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju (ICTY).

Od 2008. godine zaposlena je na Fakuletu za evropske pravno-političke studije. Uže polje njenog interesovanja je međunarodno krivično pravo.

Izvbod iz spiska referentnih radova

Radovi objavljeni u naučnim časopisima i zbornicima sa naučnih skupova i konferencija:

 • Darko M. Marković, Danijela V. Barjaktarović (2021). “Climate Crisis and the Right to Healthy Environment”. In: K. Ristić and E. Stojić Karanović and (Eds.) Perspectives of Suistainable Development, Climate Change and Health – Globally and Locally, International Thematic Collection of Papers, International Scientific Forum “Danube – River of Cooperation”.
 • Barjaktarović, D. (2014). „Group as a Convenient Mode of International Criminal Responsibility“ U: Zbornik radova Međunarodnog naučnog skupa Arčibald Rajs, ISBN 978-86-7020-190-3.
 • Barjaktarović, D. (2013). Inkriminacija zločina mržnje – moguć put ka jednakijem društvu, Kultura polisa, 21/2013, str. 249-272.
 • Barjaktarović, D. (2013). „Women Protection within Responsibility to Protect, Responsibility to Protect in Theory and Practice“. In: V. Sancin and M. Kovič (ed.) Dine, Ljubljana, GV Založba, pp. 891-915.
 • Đorđe Stojanović, Danijela Barjaktarović (2012), „Responsibility to Protect“ from Aggression, Serbian Political Thought, Year IV, Vol. 5, No. 1/2012, 49-65.
 • Barjaktarović, D. (2011). The African Union Request for a Deferral of Investigation and Processes in Kenya Situation – Collision of Principles?, International Enforcement Law Reporter, No. 27, 5/2011, pp. 691-696.
 • „The Analysis of Definition of Aggression adopted in Kampala and Its Practical Implication“, Konferencija “Ethics, Evil, Law & State – An Evil Hub Project”, Warsaw, Poland, Maj 2011
 • Barjaktarović, D. (2009). Fragmentacijom prava do definicije agresije, Pravni život, Tom 13, str. 1039-1050.

Prikazi knjiga:

 • Prikaz knjige „Ka demokratskom društvu rodna ravnopravnost“ Zorica Mršević, Filozofija i društvo, (24) 1/2013, 505-509
 • Prikaz knjige “Ženski sud feministički pristup pravdi“, Temida, 1/2013, 179-183 ISSN: 1450-6637

Studijski boravci:

 • One Month Visit scholarship program, Salzburg, Austrija, jun 2010.