Skip to main content
Prof. dr Jelena Šogorov Vučković

Prof. dr Jelena Šogorov Vučković

vanredni profesor

28.07.1975. godine u Novom Sadu. Nakon osnovne škole završila je Karlovačku gimnaziju - smer klasične filologije i Srednju muzičku školu "Josip Slavenski" - odsek klavir, obe sa odličnim uspehom. Na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, muzički odsek, diplomirala 2000. godine, sa opštom prosečnom ocenom 9,18. Osnovne (osmosemestralne) studije završila na Pravnom fakultetu u Novom Sadu juna 2003.g sa opštom prosečnom ocenom 9,46. Specijalističke studije "Deutsche Rechtsschule zum deutschen und europäischen Zivil - und Wirtschaftsrecht" (Škola nemačkog i evropskog građanskog i privrednog prava), u trajanju od dva semestra, pohađala i završila školske 2002/2003. godine. Ovaj studijski program bio je realizovan u saradnji Pravnog fakulteta u Novom Sadu i Westfälische Wilhelms - Universität Münster (SR Nemačka), a odvijao se u Novom Sadu. Nakon toga, u skladu sa sa sporazumom dva fakulteta, direktno nastavlja (kao student sa ostvarenim najboljim rezultatima na pismenim ispitima) poslediplomske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Münsteru. Nakon završetka drugog semestra magistarskih studija, uspešno odbranila magistarski rad sa temom "Die Einpersonen-Gesellschaft im europäischen, deutschen und serbischen Recht" (Jednopersonalno društvo u evropskom, nemačkom i srpskom pravu).

Nostrifikovala je magistarsku diplomu 2006. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu. Doktorska disertacija na temu “Ugovor o hipotekarnom kreditu” prihvaćena na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu novembra 2007. godine, a za mentora je određen prof. dr Mirko Vasiljević, dekan. Doktorat je odbranjen 02. 07. 2012. godine u Beogradu i stečeno je zvanje doktora pravnih nauka.

Na Univerzitetu Singidunum je iste godine izabrana za docenta privatnopravnih nauka.

Kao asistent na Fakultetu za uslužni biznis radi od 2003. do 2008.g, a od 2008. do 2012. na Fakultetu poslovne ekonomije, Sremska Kamenica, Univerzitet EDUCONS.  U periodu 2005-2008. izvodi vežbe na  Pravnom Fakultetu, Univerzitet Union, Beograd. Od 2006. godine radi i na Fakultetu za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu, Univerziteta Singidunum iz Beograda.

Učestvovala je na brojnim konferencijama, okruglim stolovima, tribinama i projektima.

U periodu izrade doktorske disertacije bila je na dva kraća studijska (naučno-istraživačka) boravka u Nemačkoj (Westfälische Wilhelms - Universität Münster) i Budimpešti (CEU – Centralnoevropski Univerzitet).

Od 2017. godine je  i konsultant u američko-nemačkoj konsultantskoj kući Consilio u Frankfurtu.

Aktivno se koristi nemačkim i engleskim jezikom, a pasivno starogrčkim, novogrčkim i latinskim.

Izvod iz spiska referentnih radova:

Monografije:

 • Jelena Šogorov Vučković (2018), Pravni odnosi kod ugovora o kreditu sa realnim obezbeđenjem. Novi Sad: Fakultet za evropske pravno-političke studije.
 • Jelena Šogorov Vučković (2014), Pravo zaloge kod ugovora o kreditu. Novi Sad: Fakultet za evropske pravno-političke studije.

Radovi objavljeni u naučnim časipisima i zbornicima sa naučnih skupova i konferencija:

 • Jelena Šogorov Vučković (2020), „Policy-legal instruments of indirect environmental management“, Serbian Political Thought, No. 4/2020, Year XXVII, Vol. 70, pp. 189-204.
 • Jelena Šogorov Vučković, Darko M. Marković (2020), “The Polluter-Pays Principle in the Legislation of the Western Balkans Countries as an Element of Ecological Security”. In: K. Ristić and E. Stojić Karanović and (Eds.) Socioeconomic and Environmental Aspects of Sustainable Development During the Fourth Industrial Revolution in the Western Balkans and the Middle Danube Region, International Thematic Collection. Belgrade: International Scientific Forum “Danube – River of Cooperation”, pp. 138-166.
 • Jelena Šogorov Vučković (2019), “Ustavna odgovornost javnih organa za zaštitu životne sredine u Republici Srbiji”, Kultura polisa, br. 38, godina XVI, str. 605-614.
 • Jelena Šogorov Vučković (2018), “Pravo životne sredine i ustavne norme”, Pravni život, 9/2018, Godina LXVII, Knjiga 607, str. 403-410.
 • Jelena Šogorov Vučković (2018), “Instrumenti direktnog određivanja ponašanja adresata normi prava životne sredine”, Kultura polisa, br. 36, godina XV str. 573-580.
 • Jelena Šogorov Vučković (2017), “Principi međunarodnog regulisanja životne sredine”, Pravni život, br. 9/2017, Godina LXVI, Knjiga 599, str. 529-538.

Učešće u naučno-istraživačkim projektima:

 • 2019 – Pokrajinski naučno istraživački projekat Fakulteta za evropske pravno-političke studije – Kapacitti informacionog društva za održivi razvoj na području APV (rukovodilac projekta).
 • 2019 – Gradski projekat (Novi Sad) Fakulteta za evropske pravno-političke studije – Prinicip ’zagađivač plaća’ u teoriji i njegova primena u praksi u gradu Novom Sadu.
 • 2019 – Gradski projekat (Novi Sad) Fakulteta za evropske pravno-političke studije – Mesto i značaj principa reciklaže u sistemu upravljanja otpadom u Gradu Novom Sadu.
 • 2019-2020. Naučno-istraživački projekat Fakulteta za evropske pravno-političke studije - Pravni i politički sistem Srbije u procesu evropskih integracija (promene, izazovi, prepreke).
 • 2015 - Pokrajinski naučno-istraživački projekat Fakulteta za evropske pravno-političke studije - Pravno regulisanje upravljanja otpadom u jedinicama lokalne samouprave u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.