Skip to main content

Evropski karakter studija

Evropski karakter studija


Na početku trećeg milenijuma Evropa se nalazi u završnoj fazi ostvarivanja vekovnog sna mnogih generacija njenih žitelja. Ekonomski, politički, kulturni, pravni i drugi integracioni procesi u Evropi su dostigli takav obim i nivo da se u narednim godinama, najduže za nekoliko decenija, osnovano može očekivati opšta integracija svih zemalja u Evropi u okviru Evropske unije.

Naša zemlja će se takođe za nekoliko godina naći u ovakvoj jedinstvenoj zajednici evropskih naroda i njihovih država. To je ne samo želja zemalja članica EU, već i jasno definisana i čvrsto opredeljena politika svih nadležnih organa i svih relevantnih činilaca u našoj zemlji. Proces sveopšte evropske integracije je danas objektivno nezaustavljiv razvojni proces, kojem se što pre treba prilagoditi, da bi se vreme i troškovi priprema za ulazak i troškovi prilagođavanja sistemu EU minimalizovali, a koristi od ove integracije što pre realno osetili.U pripremama za približavanje i ulazak u EU, predstoji ogroman posao i izuzetan napor celog društva da se ukupan ekonomski, politički i pravni sistem zemlje izmeni i prilagodi normama i standardima koji u njoj važe. U tome će svi segmenti društva imati važnu ulogu. Među najvažnijim biće svakako uloga sistema obrazovanja u najširem smislu, a visokoškolskog obrazovanja posebnoUniverzitetsko pravničko obrazovanje, u stanju u kojem sa danas u našoj zemlji nalazi, očito neće biti u stanju da odgovori zahtevima koji će se u procesu asocijacije, pridruživanja i ulaska u punopravno članstvo EU pred pravnu nauku i struku postaviti. Po nekim grubim računicama u periodu do ulaska u punopravno člansvo EU potrebno je doneti preko 80.000 stranica teksta različitih propisa po pravilima i standardima EU, da bi se samo ispunili uslovi u pogledu prilagođavanja pravnog sistema naše zemlje pravnom sistemu EU.

Diplomirani pravnici koji izlaze sa naših pravnih fakulteta su i dalje klasični pravnici relativno dobro opremljeni tradicionalnim pravničkim znanjima. Pokušaji koji se na nekim od njih poslednjih godina čine sa uvođenjem nastavnih predmeta kao što je Pravo EU i sličnih (najčešće izbornih) predmeta, više svedoče o narasloj svesti o ozbiljnosti problema nego što ozbiljnije utiču na njegovo rešavanje. Pripreme za ulazak u EU, a nakon toga još više uspešno funkcionisanje pravnog sistema zemlje u novim uslovima, zahtevaju korenitu reformu pravničog obrazovanja. Ono se više neće moći zadovljavati opštim upoznavanjem studenata prava sa osnovnim institucijama pravnog sistema EU, kroz jedan ili nekoliko predmeta, već će, naprotiv, morati biti ključni sadržaj pravničkog obrazovanja. Procesi harmonizacije i unifikacije prava u okviru EU su, praktično u svim oblastima, dostigli takav obim i nivo da već sada predstavljaju gigantski, nadnacionalni sistem koji će se i nadalje neprestano uvećavati i ujednačavati, postajući na taj način jednistveno pravo svih zemalja članica, dok će se polje primene specifičnih nacionalnih prava pojednih država članica svakim danom sve više sužavati. Drugim rečima iskazano, vreme nacionalnih pravnih sistema u Evropi polako ističe, a nastupa vreme jedinstvenog evropskog prava.

U takvim uslovima univerzitetsko pravničko obrazovanje u našoj zemlji već u ovom trenutku mora krenuti putem prihvatanja svih sadržaja harmonizovanog i jedinstvenog evropskog prava kao našeg budućeg pozitivnog prava. Uz osnovna teorijska pravnička znanja opšteg karaktera, pravničke studije će u budućnosti morati u celini imati dva bazična oslonca. Jedan mora biti nacionalno pravo naše zemlje, a  drugi harmonizovano i jedinstveno pravo EU. Ovo drugo se ne javlja samo kao naše buduće pravo. Ono je i pre ulaska u EU za našu zemlju od izuzetnog interesa, jer njegove norme praktično u svim oblastima neposredno deluju prema našoj zemlji, prema njenim privrednim subjektima i građanima (državni odnosi, vizni režim, pravo konkurencije, prelevmani, subvencije, pravna pomoć itd.).
Slična situacija je i u političkoj, odnosno politikološkoj sferi. Naš celokupan politički sistem takođe  se mora temeljno menjati i prilagođavati standardima i normama političkog sistema koji se u EU već decenijama izgrađuje.

To su razlozi koji, po našem mišljenju, u potpunosti opravdavaju osnivanje i rad Fakulteta za evropske pravno-političke studije.
Fakulteta koji izučavaju evropsko pravo i politiku, odnosno adminstraciju, ima danas u Evropi veći broj (Briž, Strazbur i dr.) U našoj zemlji ovo je prvi fakultet tog profila, koji će bar jednim delom odgovoriti novim potrebama pravničkog i politikološkog obrazovanja.

U AP Vojvodini je potreba za ovakvim profilom fakulteta posebno naglašena, ne samo zbog njegovog evropskog usmerenja već i zbog činjenice da u njoj nema fakulteta političkih nauka.
Pravnici i diplomiani pravnici (masteri) sa ovog fakulteta biće osposobljeni da uspešno ostvaruju pravničke funkcije u vremenu koje dolazi, u okvirima pravnog sistema EU, a istovremeno će raspolagati i svim potrebnim pravničkim znanjima opšteg, teorijskog karaktera, kao i pravničkim znanjima iz aktuelnog nacionalnog prava. Pored toga, oni će, zajedno sa diplomiranim politikolozima evropskog usmerenja, biti pouzdan oslonac za organe vlasti, privredne subjekte i građane naše zemlje u vršenju svih onih poslova za koje će evropska pravno-politička znanja biti neophodna.

Diplomirani studenti ovog fakulteta će biti osposobljeni za stručne, analitičke i savetničke poslove u političkim institucijama, državnoj upravi, školstvu, diplomatiji, medijima, lokalnoj samoupravi, tržišnim agencijama i sličnim institucijama i organizacijama. Osnovne trogodišnje akademske studije osiguravaju i pouzdanu naučnu osnovu za nastavak usavršavanja na diplomskim (master) studijama kao i doktorskim studijima društvenog smera na istom fakultetu, kao i na drugim fakultetima kod nas i u svetu.

Nastavni planovi i programi na oba smera su sačinjeni tako da pruže pouzdano i sadržajno obrazovanje studenata prema zahtevima koji se postavljaju za obrazovanje ovakvih profila kadrova u našoj zemlji (tj. puno uvažavanje svih pravnih i politikoloških sadržaja nacionalnog karaktera, u skladu sa pravnim i političkim sistemom zemlje, i u skladu sa standardima obrazovanja ovih profila na našim univerzitetima) ali su istovremeno u potpunosti ispunjeni i svim relevantnim sadržajima koji se tiču Evropske unije. Na taj način će se diplomirani studenti podjednako dobro snalaziti i u "nacionalnoj" i u "evropskoj" pravnoj, odnosno politikološkoj struci, tj. biće osposobljeni da podjednako dobro obavljaju svoje stručne poslove u periodu asocijacije i pridruživanja, kao i nakon ulaska naše zemlje u Evropsku uniju.