Skip to main content

Obligaciono pravo


Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 9

Uslov:nema
Cilj predmeta: Sticanje znanja o institutima opšteg i posebnog dela obligacionog prava. Studenti će se upoznati sa važećim izvorima obligacionog prava, pravnom naukom i praksom u ovoj grani prava kao i  sa rešenjima uporednog obligacionog prava (prvenstveno sa komunitarnim obligacionim pravom Evropske unije i unutrašnjim pravom članica Evropske unije).

Ishod predmeta:
U okvirima ovog predmeta studenti će steći znanja i sposobnosti neophodna za razumevanje, tumačenje i kritičku analizu normi obligacionog prava i pojedinih instituta obligacionog prava.

Preuzmite:

  • Materijali (ispitna pitanja, prezentacije...) (samo za registrovane studente FEPPS-a)