Skip to main content

Nemački jezik III


Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 5
Cilj predmeta:
Upoznavanje studenata sa višim-srednjim nivoom opšteg i poslovnog nemačkog sa čestim osvrtom na stručni vokabular iz struke. Razvijanje četiri osnovne veštine: govor, čitanje, pisanje i slušanje. Ovladavanje strukturama potrebnim za komuniciranje u određenih situacijama (formalnim i neformalnih), savladavanje osnova poslovnog dopisivanja. Navikavanje na otvorenost u komunikaciji, izloženost studenata osnovnim kolokacijama koje su neophodne za tečno sporazumevanje.
Ishod predmeta:  
Nakon odslušanog i  naučenog sadržaja student treba da ima razvijenu jezičku kompetenciju na višem-srednjem nivou, uspešno ostvarivu komunikaciju u svakodnevnim i poslovnim situacijama, usvojen stručni vokabular i viši-srednji nivo akademskog pisanja pisama, izveštaja, memoranduma, eseja. Razumevanje stručnih tekstova.