Skip to main content

Međunarodno javno pravo


Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 7

Cilj predmeta:
Cilj nastavnog predmeta je ovladavanje studenata principima,  normama i izvorima savremenog međunarodnog prava. U prvom planu je upoznavanje sa normama o statusu savremenih država  i međunarodnih organizacija u međusobnim odnosima, kao i pravni aspekti položaja čoveka u međunarodnom pravu.

Ishod predmeta:
Ovladavanje znanjem i veštinama primene mećunarodnih propisa, kao i međunarodnih odnosa i diplomatije.

Preuzmite:

  • Materijali (ispitna pitanja, prezentacije...) (samo za registrovane studente FEPPS-a)