Skip to main content

Krivično procesno pravo


Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 6

Cilj predmeta:
Objasniti osnovna procesna načela kao i osnovne procesne pojmove, krivičnoprocesnu radnju i krivičnoprocesnog subjekta u svetlu važećih ustavnih i zakonskih odredaba kao i kroz prizmu ratifikovanih međunarodnihdokumenata kao deo celine koju čine materijalno, procesno i izvršno krivično pravo. Objasniti kroz Posebni deo sam tok krivičnog postupka u njegovom kretanju iz jedne situacije u drugu, iz jedne faze/stadijuma postupka u sledeći, sve do njegovog okončanja. Objasniti posebne krivične postupke, kao što su npr. postupci za dela organizovanog kriminala, za ratne zločine, za izricanje krivičnih sankcija bez glavnog pretresa , za pružanjnje međunarodne krivičnoprocesne pomoći i sl.

Ishod predmeta:
Sticanje osnovnih znanja i kompetencija za razumevanje i praktičnu primenu krivičnoprocesnih odredaba u postojećim institucionalnim okvirima na konretne predmete.
Razvijanje veština tumačenja zakonskih odredaba, spremnosti i kompetencije blagovremenog i permanentnog praćenja zakonskih procesnih promena, korišćenje presuda viših sudskih instanci kao dopunskog pravnog izvora kao i ratifikovanih međunarodnih dokumenata, npp. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.
Razvijanje timskog i individualnog rada u uslovima konkretizovane reglementacije redosleda propisanog započinjanja, razvoja i okončanja krivičnog postupka.