Skip to main content

Građansko procesno pravo


Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 9

Cilj predmeta:
Upoznavanje sa teorijskim i praktičnim znanjima o pravilima građanskog postupka na temelju kojih sudovi raspravljaju i odlučuju u građanskim sporovima a koja znanja su neophodna ne samo za rad u pravosuđu nego i za pravnike u privredi, ustanovama, bankama, osiguravajućim društvima i drugim oblicima organizovanja pravnih subjekata.

Ishod predmeta:
Student bi trebalo da ume da definiše sadržinu parničnog, vanparničnog i izvršnog postupka i objasni osnovne karakteristike ovih postupaka kao i razlike između njih; da pokaže detaljno poznavanje osnovnih instituta parničnog postupka (tužba, odgovorr na tužbu, presuda, rešenje, žalba, vanredni pravni lekovi); da pokaže detaljno poznavanje toka parničnog postupka po svim stadijumima i vanparničnog i izvršnog postupka.