Skip to main content

Engleski jezik III

 

Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 5

Cilj predmeta:
Upoznavanje studenata sa višim-srednjim nivoom opšteg i poslovnog engleskog sa čestim osvrtom na stručni vokabular iz struke. Razvijanje četiri osnovnih veština: govor, čitanje, pisanje i slušanje. Ovladavanje strukturama potrebnih za komuniciranje u određenih situacijama (formalnim i neformalnih), savladavanje osnova poslovnog dopisivanja. Navikavanje na otvorenost u komunikaciji, izloženost studenata osnovim kolokacijama koje su neophodne za tečno sporazumevanje.

Ishod predmeta:
Nakon odslušanog i  naučenog sadržaja student treba da ima razvijenu jezičku kompetenciju na višem-srednjem nivou, uspešno ostvarivu komunikaciju u svakodnevnim i poslovnim situacijama, usvojen stručni vokabular i viši-srednji nivo akademskog pisanja pisama, izveštaja, memoranduma, eseja. Razumevanje stručnih tekstova.

Preuzmite:

  • Materijali - Engleski jezik 3 (samo za registrovane studente FEPPS-a)