Skip to main content

Ekološko pravo


Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 5
Cilj predmeta:
Osnovni cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa terminologijom ekološkog prava, sa nacionalnom i međunarodnom regulativom iz ove oblasti prava (i konvergentnih pravnih oblasti kao što su to krivično, građansko i upravno pravo), tako da bi studenti mogli da argumentovano i kompetentno diskutuju o ekolo-pravnim problemima, i da stečena znanja primene u praksi.
Ishod predmeta:
Savladavanjem studijskog programa student stiče sposobnost temeljnog poznavanja i razumevanja institucija ekološkog prava. U isto vreme se osposobljuje da kritički analizira pravna pitanja koja se pojavljuju vezano za ovu oblast.

Preuzmite:

  • Materijali - (ispitna pitanja, prezentacije...) (samo za registrovane studente FEPPS-a)

Polaganje ispita iz predmeta Ekološko pravo podrazumeva polaganje kolokvijuma koji obuhvata materiju zaključno sa 85. stranicom u udžbeniku.

Za sve studente koji polože kolokvijum (neophodno najmanje 6 poena), na ispitu u pismenoj/usmenoj formi postavljamo samo dva pitanja, pri čemu jedno predstavlja kratku odbranu seminarskog rada, a drugo je nešto iz drugog, posebnog dela (od 87 stranice pa do kraja udžbenika). U sličaju da nije urađen seminarski rad, slede dva pitanja iz drugog dela.