Skip to main content

Diplomatsko i konzularno pravo


Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 5
Cilj predmeta:
Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa sistemom pravnih normi kojima se uređuje status banaka i berzi, kao i sa pravnim normama kojima se regulišu bankarski i berzanski poslovi.
Ishod predmeta:
Osposobljenost studenata da tumače i primenjuju pravne norme kojima se uređuje status i poslovanje banaka, berzi i berzanskih posrednika, kao i da pripremaju osnivačke akte, nacrte ugovora i druge akte iz ove oblasti.