Skip to main content

Bankarsko i berzansko pravo


Broj ESPB: 5
Cilj predmeta:
Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa sistemom pravnih normi kojima se uređuje status banaka i berzi, kao i sa pravnim normama kojima se regulišu bankarski i berzanski poslovi.
Ishod predmeta:
Osposobljenost studenata da tumače i primenjuju pravne norme kojima se uređuje status i poslovanje banaka, berzi i berzanskih posrednika, kao i da pripremaju osnivačke akte, nacrte ugovora i druge akte iz ove oblasti.

Preuzmite:

  • Materijali (ispitna pitanja, prezentacije...) (samo za registrovane studente FEPPS-a)