Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Studijski program: Master akademske studije prava

Nastavni predmet: TEORIJSKE OSNOVE IZRADE MASTER RADA

Nastavnik: doc. dr Darko M. Marković (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Broj ESPB: 10

Uslov: Odabrane studije prava, u okviru kojih će se odabrati tema završnog rada

Cilj predmeta: Upoznavanje studenata sa zadacima koje je potrebno ispuniti pri izradi završnog rada. Cilj je da se student temeljno pripremi za teorijsko razjašnjavanje osnovnog zadatka i primenu odgovarajućih istraživačkih metoda i tehnika pri izradi završnog master rada.

Očekivani ishodi: Osposobljenost studenata za samostalno uočavanje problema istraživanja, sistematično korišćenje literature i primenu istraživačkih metoda i tehnika u cilju njegovog rešavanja. Na taj način studenti će se osposobiti za pravilan izbor teme završnog rada, identifikaciju problema istraživanja i primenu odgovarajućih metodoloških postupaka.

Sadržaj predmeta: Nastava se većim delom odvija kroz teorijsko izlaganje, a manjim i kroz samostalan istraživački rad. Na ovaj način studenti se upoznaju sa:

- osnovnim pojmovima i definicijama, vrstama i kriterijumima naučnog saznanja, fazama   

   naučno-istraživačkog rada, vrstama akademskih radova;

- formom, izgledom i strukturom završnog master rada;

- izborom teme, sagledavanjem izvodljivosti istraživanja, ciklusima istraživanja, načinima

  obrade teme, metodama i tehnikama izrade završnog master rada;

- organizacijom sadržaja master rada – uvodom, definisanjem cilja, predmeta i problema

  istraživanja, formulisanjem hipoteza, izradom centralnog dela rada, i pregledom literature;

- sakupljanjem podataka i informacija;

- osnovama i standardima akademskog pisanja u društvenim naukama;

- pravilima citiranja izvora pri izradi završnog master rada;

- ulogom i radom mentora;

- procedurom prijave završnog master rada;

- prezentacijom i odbranom zaršnog master rada pred komisijom.

Broj časova aktivne nastave: 8/120

Teorijska nastava: 5/75

Praktična nastava: 3/45

Metode izvođenja nastave: Konsultacije, teorijska ili eksperimentalna istraživanja

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze: 60 poena

Završni ispit: 40 poena

 

Preuzmite:

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top