Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Predavač: Prof. dr Endre Leč (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 7


Cilj predmeta: Objasniti osnovna načela upotrebe stručnog jezika prava, sa posebnim naglaskom na zakonitosti upotrebe stranih reči i izraza, analiza pojave internacionalizacije jezika prava;
Omogućiti studentima stvaranje neophodnih teorijskih i praktičnih predznanja u domenu korišćenja strane pravne terminologije s osvrtom na međunarodnu, posebno englesku pravnu terminologiju i komunikaciju;
Integrisati znanja iz opšte lingvističke edukacije sa osnovnim poznavanjem stranih opštih i pravnih jezika, prvenstveno latinskog i engleskog, kao kamena temeljaca klasičnih i modernih pravnih znanja.
Ishod predmeta: Sticanje osnovnih znanja i kompetencija u pogledu razumevanja jezičkih pravila izražavanja pravnih sadržaja uz upotrebu internacionalne pravne terminologije, opravdanost i nedopustivost upotrebe internacionalizama, posebno anglicizama i latinizama;
Razvijanje veština kao što su pojmovno i terminološko tumačenje pravnih tekstova sa naglašenim elementima strane pravne terminologije, formulisanje pravnih napisa uz upotrebu stranih stručnih reči i bez korišćenja istih, ugradnja rezultata pokreta neologije u srpskom jeziku i drugim južnoslovenskim jezicima u konkretne pravne sadržaje;
Razvijanje sposobnosti individualnog i timskog rada, samostalno sastavljanje, prevođenje i interpretacija pravnih tekstova.

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top