Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE PRAVA traju četiri godine (osam semestara) i na njima student ostvaruje ukupno 240 ESPB bodova. Studenti koje uspešno završe ove studije stiču diplomu visoke stručne spreme i  zvanje „diplomirani pravnik“. 

PRVA GODINA PRAVA
PRVA  GODINA PRAVA
R.br. Šifr. predmeta Naziv predmeta Semestar  Broj časova sedmično i ukupno  ESPB
1. ZP01 Teorija države i prava I  5+2 (105)  9
2. ZP02 Uvod u pravni i politički sistem EU II  5+2 (105)  9
3. ZP03 Istorija države i prava sa istorijom evropskih integracija I 5+0 (75)  7
4. ZP04 Ustavno pravo sa ustavnim pravom EU II  6+2 (120)  9
5.  OPR01     Rimsko pravo I  3+0 (45)  8
6. ZP05 Sociologija   I 3+2 (75) 7
7. ZP06 Osnovi Ekonomije        II   3+2 (75) 6
8.   Jedan izborni predmet sa liste      
8.1

ZP07

Engleski jezik I  I,II 2+0 (60)   5
8.2 ZP08 Nemački jezik I     I,II 2+0 (60) 5
Ukupno časova aktivne nastave     22/22  
Ukupno ESPB     60
DRUGA GODINA PRAVA
DRUGA GODINA PRAVA
R.br. Šifr. predmeta Naziv predmeta Semestar  Broj časova sedmično i ukupno  ESPB
1. OPR02    Uvod u Građansko i Stvarno pravo   III  3+2 (75)  8
2. OPR03      Upravno pravo sa upravnim pravom EU      IV   6+3 (135)    11
3. OPR04    Krivično pravo         III   6+2 (120)   10
4. OPR05     Radno pravo sa radnim pravom EU       III 3+2 (75 )    8
5. OPR06     Porodično i Nasledno pravo IV 3+3 ( 90 )   8
6.   Jedan izborni predmet sa liste      
6.1. ZP09 Engleski jezik II III,IV 2+0 (60)
6.2.   ZP10 Nemački jezik II III,IV  2+0 (60)  
7.   Dva izborna predmeta sa liste      
7.1.  IPR01   Socijalno pravo      III 3+0 (45) 5
7.2. ZP11     Studije roda    IV 3+0 (45)  5
7.3.  IPR02   Međunarodno radno pravo         III   3+0 (45)    5
7.4.  ZP12   Politički sistem Republike Srbije       IV  3+0 (45) 5
Ukupno časova aktivne nastave     23/20  
Ukupno ESPB     60
TREĆA GODINA PRAVA
TREĆA GODINA PRAVA
R.br. Šifr. predmeta Naziv predmeta Semestar  Broj časova sedmično i ukupno  ESPB
1. ZP13 Međunarodno javno pravo   V 3+2 7
2. OPR07 Privredno pravo   VI  6+2 (120) 9
3.  OPR08 Građansko procesno pravo       VI  6+2 (120) 9
4. OPR09 Krivično procesno pravo      V  3+2 (75 ) 6
5. ZP14 Javne finansije i finansijsko pravo EU       VI 3+0 (45) 5
6. OPR1 Obligaciono pravo  V 5+2 (105) 9
7.   Jedan izborni predmet sa liste          
7.1.     ZP15 Engleski jezik III     V,VI  2+0 (60) 5
7.2.     ZP16   Nemački jezik III   V,VI   2+0 (60) 5
8.   Dva izborna predmeta sa liste      
8.1. IPR03 Diplomatsko i konzularno pravo         VI 3+0 (45) 5
8.2.   IPR04  Pravo osiguranja    VI 3+0 (45) 5
8.3.  IPR05 Bankarsko i berzansko pravo   V 3+0 (45)  5
8.4.  ZP17 Ekološko pravo        V 3+0 (45) 5
Ukupno časova aktivne nastave     25/21     
Ukupno ESPB     60
ČETVRTA GODINA PRAVA
ČETVRTA GODINA PRAVA
R.br. Šifr. predmeta Naziv predmeta Semestar  Broj časova sedmično i ukupno  ESPB
1. OPR11 Međunarodno privatno pravo VII 3+2 (75)  9
2. OPR12   Međunarodno privredno pravo VII 3+2 (75) 9
3.      Jedan izborni predmet sa liste        
3.1 ZP18 Javna uprava    VII 4+2 (90) 9
3.2 ZP19 Uporedni politički sistem sa političkim sistemom EU  VIII 4+2 (90) 9
4.   Strani jezik IV      
4.1.  IPR06 Engleski jezik IV VII 4+0 (60)  5 
4.2.  IPR07 Nemački jezik IV VII 4+0 (60)
5.   Izborni modul I (Pravosudni modul)      
5.1.   OPR13 Kriminologija sa penologijom    VIII  3+2 (75) 7
5.2.  OPR14  Pravo privrednih prestupa i prekršaja         VIII  3+2 (75)  7
5.3. OPR15    Pravna klinika           VII 3+2 (75) 7
5.4.     Jedan izborni predmet sa liste                  
5.4.1.  ZP20  Ljudska prava          VII     3+2 (75)    7  
5.4.2.   IPR08     Javno beležničko pravo         VII       3+2 (75)    7  
6.       Izborni modul II (Pravo Evropske unije)      
6.1.  OPR16      Pravo konkurencije EU           VIII 3+2 (75) 7
6.2. OPR17      Pravo trgovačkih društava EU VIII 3+2 (75)   7  
6.3. OPR18      Poresko pravo EU   VIII 3+2 (75)  7
6.4.           Jedan izborni predmet sa liste          
6.4.1. ZP21       Ekonomska politika sa ekonomskom politikom EU        VII 3+2 (75)     7
6.4.2.   ZP22        Budžetska i monetarna politika EU     VIII     3+2 (75)      7  
Ukupno časova aktivne nastave         20/ 20 (300/300)  
Ukupno ESPB     60


MASTER AKADEMSKE STUDIJE PRAVA predstavljaju logičan nastavak osnovnih akademskih studija, tokom kojih studenti stiču dodatna produbljena  znanja i  veštine. Studije traju jednu godinu (60 ESPB), odnosno dva semestra. Završetkom master akademskih studija prava student stiče zvanje „master pravnik“.

I GODINA MASTER PRAVA
PRVA GODINA (MASTER) PRAVA
R.br. Šifr. predmeta Naziv predmeta Semestar  Broj časova sedmično i ukupno  ESPB
1. ZMP1 Metodologija naučnoistraživačkog rada       I 4+3 (105) 10
2. ZMP2  Teorijske osnove izrade master rada II 5+3 (120) 7
3.       Izborni modul I (Stvaranje i primena prava)      
3.1.  ZMP3 Parlamentarizam i parlamentarno pravo II 5+3 (120) 7
3.2.  OMPR1 Pisanje pravnih akata i nomotehnika     I 3+2 (75) 7
3.3. OMPR2 Strana pravna terminilogija I  3+0 (45)
3.4.     Jedan izborni predmet sa liste      
3.4.1.    IMPR1  Jezik prava I 3+2 (75) 7
3.4.2. IMPR2 Teorija i praksa kodifikacije      I 3+2 (75)  7
 4.    Izborni modul II (Regionalizam i lokalna samouprava)      
4.1. ZMP4 Teorija i praksa regionalizma II 3+2 (75) 7
4.2. ZMP5 Lokalna samouprava II 3+2 (75) 7
4.3. ZMP6  Javna administracija u decentralizovanim državama I 3+3 (90) 
4.4.   Jedan izborni predmet sa liste      
4.4.1 ZMP7 Lokalna samouprava u Srbiji I 3+2 (75) 7
4.4.2 ZMP8 Politika regionalonog razvoja u EU I 3+2 (75) 7
5.   Strani jezik      
5.1. ZMP9 Engleski jezik I I,II 2+0 (30) 5
5.2. ZMP10 Nemački jezik I I,II 2+0 (30) 5
6. ZMP11 Master rad II   10
Ukupno časova aktivne nastave     Modul I22/18 (330/270)   
Ukupno ESPB 60

 

DOKTORSKE DISERTACIJE

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top