Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Predavač: dipl. filolog Zorana Čamber (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 5
Cilj predmeta:
Osnovni cilj nastave engleskog jezika je unapređivanje sposobnosti pisanja uobičajenih pravnih tekstova na engleskom jeziku, kao što su pisma i memorandumi, razvijanje sposobnosti čitanja i razumevanja pravnih tekstova, razumevanje govornog engleskog kada se govori o pravnim temama kao što su sastanci, prezentacije, intervjui, diskusije itd., razvijanje profesionalnih veština (analize i sinteze, kritičkog mišljenja, pravne logike), nadgradnja jezičkih sistema (gramatike, leksike, sintakse, semantike, fonetike).
Ishod predmeta:  Po završetku kursa, student će biti u stanju da:
Identifikuje i definiše osnovne pravne pojmove i koncepte iz raznih oblasti prava, i primeni adekvatnu pravnu termnologiju u analizi, diskusijama, smulacijama, rešavanju problema; Identifikuje i upotrebi adekvatne gramatičke, morfološke, sintaksičke i semantičke strukture, primeni jezičke veštine čitanja i analize teksta, slušanja i razumevanja usmenog izlaganja; identifikuje, klasifikuje, sistematizuje i sumira informacije i funkcionalno ih upotrebi, primeni osnovne veštine pisanja (kraćih eseja/članaka, izveštaja, posl. pisama, analize slučaja, itd), argumentovano obrazloži svoj stav u usmenoj ili pisanoj formi, i adekvatno reaguje u socijalnim situacijama (izražavanje mišljenja;, komparativna analiza; davanje saveta/preporuka, nuđenje rešenja, argumentovano obrazlaganje stavova/ predloga, izvođenje zaključaka, itd)

Preuzmite:

  • Materijali -  (samo za registrovane studente FEPPS-a)

Flajer FEPPS-a

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top