Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Predavač: Doc. dr Edislav Manetović (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 7


Cilj predmeta:
Cilj predmeta je da upozna studente sa savremenim svetskim procesima analizirajući ih kroz prizmu najvaҗnijih teoretskih interpretacija međunarodnih odnosa. Tokom semestra studenti će porediti sličnosti i razlike između teorija, i testirati njihovu svrsishodnost uzimajući u obzir savremenu praksu i uticaj globalizacije. Naročita paҗnja će biti posvećena razvijanju sposobnosti da se kritički i kreativno razmišlja o međunarodnim odnosima. Paҗljivim čitanjem i analizom literature studenti će tragati za odgovorima na neka od sledečih pitanja: Koje su eksplicitne i implicitne pretpostavke različitih teorija? Ko su najvaҗniji akteri u međunarodnim odnosima? Kako definisati i meriti moć? Koji su uzroci ratai uslovi mira? Da li je osnovna struktura međunarodnih odnosa materijalna ili idejna? Koji je odnos između strukture međunarodnog sistema i njegovih aktera? Šta je to globalizacija i koji uticaj ima na međunarodne odnose? Mogu li drҗave kontrolisati multinacionalne kompanije? Postoje li globalne norme ljudskih prava i globalna kultura? Koji je značaj drҗavnog suvereniteta i nacionalnog identiteta u eri globalizacije? Mogu li se međunarodni odnosi menjati i kako?
Ishod predmeta:
Studenti će steći konceptualne instrumente pomoću kojih će moći da identifikuju i razumeju kontinuitete i promene u strukturi i procesima međunarodnih odnosa. Ocposobićece da kritički promišljaju svet oko sebe, sagledaju velike procese koji utiču na međunarodne odnose, i primene u praksi stečeno znanje.

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top