Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Predavač: Doc. dr Melanija Jančić (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 5


Cilj predmeta:
Objasniti osnovne postavke rodne jurisprudencije o postojanju «nevidljive» pravne diskriminacije žena,  analiza položaja žena u pravnoj profesiji kao i osnovne postavke kompleksnih pravnih fenomena kao što su ženska ljudska prava, rodno zasnovano nasilje i sl.
Kritička integracija  znanja stečenih u sociologiji, istoriji države i prava, kriminologiji, međunarodnopravnim disciplinama. Omogućiti rodno zasnovanu analitičku metodologiju tumačenja i primene pravnih teeorija i propisa kroz prizmu sagledavanja društvenh odnosa moći umesto njihivog mehaničkog prihvatanja kao nepristrasnih instrumenata pravde i jednakosti.
Ishod predmeta:
Sticanje osnovnih znanja i kompetencija u pogledu praćenja i razumevanja pravnih pojava na način razumevanja opštih mehanizama diskriminacije na osnovu posedovanja različitog kvantuma društvene (pravne) moći kao i reprodukovanja tih odnosa kroz institucionalne mehanizme pravnog i političkog sistema.Razvijanje veština kao što su sposobnost tumačenja pravnih normi na nediskriminativan način,  uz uočavanje društvenh i političkih momenata nedostatnosti ravnopravnosti pravne zaštite i tretmana, diskriminacije i kršenja ljudskih prava.Razvijanje sposobnosti individualnog i timskog rada u formiranju i korišćenju bazi podataka,  tzv. «mekog» međunarodnog prava, iskustva država EU-a, rodno senzitivne statistike kao i praćenja dinamike unutrašnjih zakonskih promena sa aspekta rodno ocenjenog progresa. 

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top