Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Doc. dr Edislav Manetović

Edislav Manetović je rođen u Sremskoj Mitrovici. Diplomirao je medjunarodne odnose na Univerzitetu grada Njujork (City University of New York) 1993. godine. Na istom univerzitetu je 1995. godine magistrirao medjunarodne odnose, a 2005. je na tom univerzitetu stekao doktorat iz politickih nauka. Tokom doktorskih studija specijalizirao je medjunarodne odnose (teorije medjunarodnih odnosa, medjunarodne organizacije, ljudska prava) i komparativnu politiku (metodi i koncepti, procesi modernizacije). Radio je kao konsultant za Ujedinjene nacije i Vladu Srbije. Tokom 2008. godine je bio konsultant u Sektoru za odnose sa medjunarodnim misijama na KiM pri Ministarstvu za Kosovo i Metohiju. Bio je konsultant Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (1999-2001), Regionalnog biroa za Afriku pri Programu Ujedinjenih nacija za razvoj (1998), i istraživač i vođa grupe u Direkciji za menadžment i upravu pri UN (1997). Izmedju 1986. i 1992. radio je za Savezni sekretarijat za inostrane poslove, SFRJ.

Dobio je nagradu “Secretary of State” koju su 2007. godine osnovali poslediplomci medjunarodnih odnosa i diplomatije Siton hol univerziteta. Tokom 2002. i 2003. godine koristio je je stipendiju Hajek fonda za naučnike koju dodeljuje Institut za humanisticke studije (Institute for Humane Studies). U isto vreme je dobio i Godišnju stipendiju za disertaciju Gradskog univerziteta Njujork. Od 1995. do 2000. godine dodeljivana mu je Stipendija A za poslediplomske studente Gradskog univerziteta u Njujorku. 1993. godine izabran je za člana nacionalnog društva Phi Beta Kappa koje je osnovano 1776. godine.

Član je International Studies Association (SAD), Association for the Study of Nationalities (SAD), American Association for the Advancement of Slavic Studies (SAD), American Association for the Advancement of Serbian Studies (SAD), Association for the Study of Ethnicity and Nationalism (Velika Britanija).
Od 2004. predaje na Školi za diplomatiju i medjunarodne odnose, Siton hol univerziteta (School of Diplomacy and International Relations, Seton Hall University) u zvanju univerzitetskog predavača (Adjunct Professor) i docenta (Term Faculty). Na Školi za diplomatiju predaje dodiplomske i magistarske predmete. Od 1997. do 2006. predavao je medjunarodne odnose i komparativnu politiku na Merimaunt Manhatan koledžu (Marymount Manhattan College) i Univerzitetu grada Njujork (City University of New York).

Na dodiplomskim studijama predavao je Spoljnu politiku SAD, Uvod u medjunarodne odnose, Medjunarodnu bezbednost i konflikt, Nove dimenzije ljudske bezbednosti, Institucije globalnog upravljanja, Model Ujedinjenih nacija, Ljudska prava, Ljudska prava u komparativnoj perspektivi, Nacionalizam, ljudska prava, i globalizacija, Uvod u komparativnu politiku, Uporedne politicke sisteme, i Metodologiju.

Na magistarskim studijama držao je sledeće predmete: Teorije medjunarodnih odnosa;  Spoljna politika EU; Spoljna politika SAD; Komparativna spoljna politika; Seminar iz spoljne politike; Kreiranje spoljne politike; Medjunarodne organizacije; Ujedinjene nacije; Mirovne operacije UN; Politika kulturno-etničkog pluralizma; Prevencija konflikta.
U 2011. godini izabran je za docenta Fakulteta za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu.

Objavljene radove i naučno-istraživačke radove možete pogledati ovde

Prof. dr Ana Dević

Rođena je 4.05.1959. u Novom Sadu. Diplomirala je 1983. godine na Univerzitetu u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici, na smeru ‘Planiranje i privredni razvoj’.  Master diplomu iz studija razvoja, smer ‘Politika i razvojne strategije’ (M.A. Development Studies) stekla 1986. godine na Institutu za društvene nauke, Hag, Holandija (Institute of Social Studies, The Hague, the Netherlands). Na Kalifornijskom univerzitetu u San Diegu, SAD (University of California at San Diego)  stekla Master diplomu  (M.A.) i diplomu magista filozofije (M. Phil.) u oblasti sociologije 1993. Na istom univerzitetu stekla i diplomu doktora filozofije u oblasti sociologije ( Ph.D., Sociology) 2000. godine na temu: “Konstrukcija socijalističkog nacionalizma i njegove alternative: društveni i politički kontekst i intelektualna kritika u SFR Jugoslaviji od sredine 1960-ih do 1992” (Forging Socialist Nationalism and Its Alternatives: Official Nationalism, Intellectual Activism, and Everyday Solidarities in Yugoslavia, 1960s-1992).

Univerzitetsku karijeru započela na Bilkent univerzitetu, Departman za političke nauke, Ankara, Turska, gde je bila gostujući docent 1998-1999 godine. Od 1999-2001 bila je gostujući docent na Braun Univerzitetu, Votson institut za medjunarodne studije, Providens, SAD, gde je imala i status postdoktorskog istraživača. Od 2002 do 2006. godine bila je vanredni profesor na Univerzitetu u Arhusu, Danska, Departman za političke nauke, a od 2007. do 2009. godine je bila docent na Univerzitetu u Glazgovu, Velika Britanija, Departman za sociologiju, antropologiju i primenjene društvene nauke i vanredni profesir na Dogus univerzitetu u Istanbulu, Turska, na Departmanu za međunarodne odnose.

Od 2011. godine je vanredni profesor na Fakultetu za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu. Član je Asocijacije za istraživanja nacionalnih pitanja, sedište na univerzitetu Kolumbija, Njujork, SAD (Association for the Study of Nationalities, Columbia University, New York, USA) i Američke sociološka asocijacija (American Sociological Association).

OBLASTI NAUČNE SPECIJALIZACIJE: Komparativna politička i istorijska sociologija; Sociološka teorija; Sociologija kulture i medija.

Uže oblasti: Nacionalizam i etnicitet; multukulturalizam i demokratija; Rod, feminizam i društvena pravda; Društveni pokreti; Film i književnost u socijalizmu i post-socijalizmu kao metode istraživanja konflikata.
Jezici: Engleski (potpuno vladanje jezikom); ruski (potpuno vladanje jezikom/ polu-maternji); francuski, spanski, slovenacki, italijanski (pasivno).

Spisak objavljenih radova, gostovanja, naučne skupove možete pogledati ovde

Prof. dr Stevan Šogorov

Šogorov dr Stevan je istaknuti naučni radnik iz oblasti privrednopravnih nauka.

Rođen je 15.11.1946.godine u Bašaidu. Na Pravnom fakultetu u Novom Sadu je diplomirao 1970. godine sa odličnim uspehom. Po završetka studija zaposlio se na istom fakultetu kao asistent. Poslediplomske magistarske studije je završio 1977. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu, odbranivši magistarski rad na temu „Pravno regulisanje konkurencije u Evropskoj ekonomskoj zajednici.“ Doktorsku disertaciju „Pravna priroda bankarske garancije“ je odbranio na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 1979. godine. Nakon doktoriranja izabran 1980. godine za docenta, 1985. za vanrednog profesora i 1990. za redovnog profesora za predmet Privedno pravo. Pored nastave na ovom predmetu, izvodio je nastavu i iz Međunarodnog privrednog prava, Bankarskog prava, Berzanskog prava, Prava konkurencije, Prava privrednih društava i Trgovinskog prava.

Tokom profesionalne karijere obavljao brojna naučna i studijska istrživanja u zemlji i inostranstvu. Godine 1977/1978. obavio studijsko istraživanje iz oblasti bankarskog prava u Institutu za bankarsko pravo Univreziteta u Kelnu, SR Nemačka. U istom institutu obavio studijsko istraživanje i 1991. godine. Iste godine obavio i studijsko istraživanje iz  oblasti prava konkurencije u Institutu za pravo konkurencije, u Kelnu, SR Nemačka. Isto tako 1998. obavio studijsko istraživanje iz oblasti kompanijskog prava u Institutu za radno i   privredno pravo Univerziteta u Kelnu, SR Nemačka. Bio rukovodilac u više naučnoistraživačkih projekata. Bio je rukovodilac međunarodnih poslediplomskih pravnih studija iz oblasti građanskog i privrednog prava koji su zajednički organizovali Pravni fakultet u Novom Sadu u Pravni fakultet Univerziteta u Münsteru, SR Nemačka.

Bio je višegodišnji šef Katedre privrednopravnih nauka i rukovodilac poslediplomskih studija iz oblasti privrednopravnih nauka na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Od 2012. godine je redovni profesor na Fakultetu za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu.
Arbitar je Spoljnotrgovinske arbitraže pri Privrednoj komori Srbije. Arbitar je DIS-Arbitraže Nemačke i Arbitraže Međunarodne trgovinske komore u Parizu.

Bio je predsednik Saveza udruženja pravnika Vojvodine. Sada je član Udruženja pravnika i  Udruženja pravnika u privredi Srbije, kao i  Udruženja za privredno i međunarodno privredno pravo.
Član je redakcija više naučnih i stručnih časopisa.
 Objavio je veliki broj naučnih i stručnih radova.

Spisak radova možete videti ovde.                                   

Doc. dr Janja Bec-Neumann

Janja Bec-Neumann, rođena u kući na Dunavu, u Zemunu. B.Sc. Tehnološki fakultet u Beogradu. Ph.D. Filozofski fakultet u Zagrebu, Univezitet u Cambridge, Cambridge, UK I ILO-Međunarodna organizacija rada, Ženeva, Švajcarska. Ph.D. “Bolovanja zaposlenih kao oblik industrijskog konflikta” rađen u okviru interdisciplinarnog medicina, sociologija, psihologija, ekonomija i pravo istraživaškog projekta JAZU - Jugoslavenska Akademija znanosti i umjetnosti (1985-1991) na uzorku od 50.000 zaposlenih u Slavoniji i Baranji, Hrvatska. U periodu 1945-1991 u bivsoj Jugoslaviji su odbranjena dva doktorata na temu indistrijskih konflikata: Neca Jovanov, profesor Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, Vojvodina (Univerzitet u Ljubljani,1974) i Janja Beč (Univerzitet u Zagrebu, 1991). Od 1991 anti-ratna a od 1994 anti-genocid aktivistkinja, istraživačica, spisateljica i profesorka. Objavila  nekoliko stotina naučnih radova na temu idustrijskih konflikata (1985-1991) i ratnih zločina i genocida (od 1995).

 • Nobelova nagrada za mir - nominacija, 2005.
 • Počasna građanka grada Ključa, Bosna i Hercegovina, 2005. 
 • Državna nagrada za mir SR Nemačke-nominacija, 2014.

Autorka i ko-direktorka MA kursa “Ratni zločini, genocid i sećanja; Koreni zla, hocu da razumem” , deo MA kursa ERMA- Evropski regionalni postdiplomski kurs ljudska prava i demokratija u Jugoistočnoj Evropi. Univeriztet u Bolognji, Italija (2002-2007), Univerzitet u Sarajevu (2002-2008), Univerzitet u Hamburgu ( 2005-2006) i IUC, Inter Univezitetski Centar Dubrovnik (2003-2008). Predavala po pozivu taj kurs na Univerzitet u Beču, Austrija;  Univerzitet Jochanes Kaepler-Linz, Austrija; Univerzitet Castellon, Castellon, Španija; Škola Sophie Scoll-Mi nećemo da ćutimo, Žene u crnom, Beograd, Srbija ; Trondheim Univerzitet, Trondheim, Norveska; Univerzitet u Padua, Padua, Italija;  Max Planck Institut-Halle, SR NemaČka; Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Novi Sad, Vojvodina i Univerzitet Manitoba, Winnipeg, Kanada. To je prvi i do sada jedini MA kurs sa tom temom u post ratnom i post genocidnom regionu bivse Jugoslavije. www.war-crimes-genocide-memories.org

Objavljene knjige:

 • “Zašto ratovi u Jugoslaviji?” ( Novi Sad & Beograd, 1993).
 • “Pucanje duše” (Beograd, 1997, predgovor Aleksandar Tišma, crteži Emir Dragulj). “Shattering of the Soul” (Beograd, 1997, englesko izdanje, predgovor Richard Goldstone, crteži Emir Dragulj). motlc.wiesenthalcom/resources/books/shatteringsoul
 • “Zašiti tugu” ( Kairo, 2002, naslovnica Nataša Teofilović). 
 • “Arhipelag Atlantida ( Sarajevo, 2004, pogovor Dan Bar-On), 
 • “Pomračenje u podne: Ratni zločini, genocid i sećanja” (Sarajevo, 2007, predgovor Richard Goldstone, naslovnica Haris Memija). 
 • “Razgovori sa Ricahard Goldstone” (Sarajevo, 2007, naslovnica Haris Memija).
 • “Razgovori sa Luis Moreno Ocampo” (Sarajevo, 2008, naslovnica Haris Memija). 
 • “Sophie Scholl citanka-Mi necemo da cutimo” (Zene u crnom, Beograd, 2013.).
 • “La destruccion del alma” (špansko izdanje, Madrid, 2013, predgovor Richard Goldstone, naslovnica Gervasio Sanchez).  

Istraživački projekti:

 • “Bolovanja zaposlenih kao oblik industrijskog konflikta”,
 • (1986-1991), JAZU - Jugosalvenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Hrvatska, danas HAZU-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.
 • Interdisciplinarno istraživanje (medicina, sociologija, psihologija, ekonomija i pravo) rađeno na 50.000 uposlenika/ca u Slavoniji i Baranji, Hrvatska.
 • “Ratni zločini i genocid u Bosni i Hercegovini u proleće i leto 1992 i leto 1995”,
 • Olof Palme Institute, Stockholm, Švedska (zima 1995/1996), rađeno u Izbegličkim logorima u Sloveniji, Maribor, Celje i Ptuj, metoda story telling, što žena koje su preživele genocid u regionima Kotor Varoš, Prijedor, Ključ i Sanski Most (proleće i leto 1992) i Srebrenica i Žepa (leto 1995). 
 • “Ratni brain-drain sa prostora bivše Jugoslavije”, Open Society Institute, New York, NY, USA, (1998-2000), istraživanje je rađeno na uzorku od 2431 studentkinje/ studenata koji su pobegli od rata iz Bosne i Hercegovine ( oko 70% od ukupnog broja) ili su dezertirali ratove iz Srbije, Vojvodine, Kosova i Crne Gore (oko 30% od ukupnog broja).
 • Urednica edicije “listen/talk/reflect/trust”, Univerzitet u Sarajevu (2004-2008). Ime izdavačkog projekta je nastao od metode “reflect and trust” koju je ustanovio Dan Bar-On, Univerzitet u Beer  Sheva, Izrael i metode “listen/talk” koju sam ja primenjivala u okviru MA kursa “Ratni zločini, genocid i sećanja: Koreni zla, zelim da razumem”. Urednici edicije su bili Janja Bec-Neumann i Dan Bar-On, tehnička urednica Nataša Teofilović, naslovnice Haris Memija.

Objavljeno je ukupno jedaneast  knjiga:

 1. Janja Bec (2004), Arhipelag Atlantida.
 2. Sergio Paini(2005) “Majke pravde” 
 3. Barbara Chiarenca ( 2006), “Polovi u ratu” 
 4. Azra Smailkadić (2006) “Udario te je samo jednom?” 
 5. Emir Suljagic (2006), “Zajednica ubica”. 
 6. Ed. Janja Bec-Neumann (2007), “Razgovori sa Richard Goldstone” 
 7. Ed. Janja Bec-Neuamnn, “Pomracenje u podne: Ratni zlocini, genocid i sjecanja” 
 8. Mario Bezbradica (2007), “Genocid fobija u Srbiji” 
 9. Angela Wieser (2007), “Pravda- proslost i buducnost” 
 10. Tanja Mrđa ( 2007), “Silovanje- asimetricno ratovanje?” 
 11. Ed. Janja Bec-Neumann (2008), “Razgovori sa Luis Moreno Ocampo”.

Zaposlena od 2012 na FEPPS, Novi Sad, Vojvodina.

Doc. dr Samir Aličić

Diplomirao na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 2003. godine. Na istom fakultetu odbranio je sa odlikom magistarsku tezu „Nevažnost testamenta i testamentarnih raspolaganja zbog nedostatka forme u Gajevim Institucijama“ 2007. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Klasično značenje reči damnum (šteta) u poglavlju Digesta Ad legem Aquiliam (9.2)“ odbranio je sa odlikom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2011. godine. Februara 2004. godine zasnovao je radni odnos kao asistent na nastavnom predmetu Rimsko pravo na Pravnom Fakultetu u Novom Sadu. 2012. godine izabran je u zvanje docenta na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, gde izvodi nastavu iz Pravne istorije i Obligacionog prava, kao i na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, gde izvodi nastavu iz Rimskog prava.

 

Do sada je objavio preko 30 naučnih radova u Srbiji i inostranstvu i jednu monografsku publikaciju, prevod Devete knjige Justinijanovih Digesta sa latinskog na srpski jezik. Učestvovao je na više međunarodnih naučnih skupova u Rusiji, Rumuniji, Srbiji, Tadžikistanu, Grčkoj, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Palestini. Bio je saradnik na više naučnih projekata Pravnog Fakulteta u Novom Sadu i Ministarstva za nauku Republike Srbije. U sklopu međunarodne saradnje bio je tri puta na studijskim boravcima na Pravnom fakultetu Univerziteta „La Sapienca“ u Rimu, i učestvovao na Seminaru za romaniste u Amantei, Italija 2007 godine. Član je Međunarodnog društva za istoriju antičkih prava (Société Internationale ’Fernand De Visscher’ pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité) od 2005. godine i Međunarodnog udruženja za uporedno pravo Juris Diversitas  od 2011. godine.

Oblasti njegovog naučnog interesovanja su prevashodno rimsko pravo i pravna istorija, kao i neke teme iz uporednog prava, građanskog prava i pravne teorije. U do sada objavljenim radovima bavio se pretežno temama koje se odnose na rimsko pravo naknade štete, testamentarno pravo, formu pravnog posla, pravna pravila (regule) rimskog prava, i recepciju rimskih pravnih ideja i koncepata u srpskoj pravnoj teoriji i praksi.
Govori italijanski (certifikat Livello TRE CILS C1 Univerziteta za strance u Sijeni) i engleski, i služi se latinskim, nemačkim i španskim jezikom. 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top