Uncategorised

Doc. dr Slobodan Prodić

prodic slobodan 150 225Rođen 1968. godine u Novom Sadu. Diplomirao je na Bogoslovskom fakultetu Srpske Pravoslavne Crkve u Beogradu. Zvanje magistra istorijskih nauka stekao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a zvanje doktora teologije na Bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Prešovu (Republika Slovačka). Osim nastavnim bavi se i naučno-istraživačkim radom u domenu teologije, politikologije, istorije i društvenih kretanja. Takođe, bavi se prevođenjem i objavljivanjem istorijskih izvora u formi kritičkih izdanja nastalih na staroslovenskom, srpskoslovenskom i crkvenoslovenskom jeziku.

Izbor iz bibliografije (hronološki):

,,Bosnia and Herzegovina’s Society in Front of Consumeris’m Challengs”, Conferention: Path to a Knowledge Society-Managing Risks and Innovation -PaKSom 2020 Research and Development Center ALFATEC, Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Complex Systems Research Centre COSREC, Niš (2021), 299-304, koautor.

,,Od Homo Consumericus-a prema Homo Consumptor-u: Prilog proučavanju filozofije potrošačkog društva na prostoru Republike Srpske”, Pravoslavny teologicky zbornik: Acta Facultatis Orthodoxae Universitatis Presiviensis, Prešov (2020), 352-367.

,,Pravila svetih apostola, Vaseljenskih i pomesnih sabora i pravila svetih otaca prema ,,Zakonopravilu” svetog Save Srpskog: Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske Pravoslavne Crkve”, Bijeljina: Sinaj (2020), koautor.

,,Konzumerizam kao povod za migratorna kretanja u prve dve decenije 21. veka”, Kultura polisa: časopis za negovanje demokratske političke kulture, br. 42, godina 17 (2020), 293-301.

,,Retrofuturizam Hrvatske pravoslavne crkve”, Jagodina: Gambit (2020).

,,Nikodimov tipik: Prema rukopisu iz 1319. godine”, Bijeljina: Sinaj (2020).

,,Država, Crkva, društvo i crkvena imovina kroz primer dešavanja u Republici Crnoj Gori”, Pravoslavie a sučasnost XII: Zbornik prispevkov z XII medzinarodnej vedeckej konferencie, Prešov, 3. marec 2020, Prešov: Prešovska univerzta v Prešove (2020), 104-115.

,,Otac Justin (Popović) i monaštvo“, Međunarodni tematski zbornik: Misao i misija svetog Justina Popovića, Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu, Centar za vizantijsko-slovenske studije Univerziteta u Nišu (2019), 209-222.

,,Novo čitanje priloga istoriji zdravstvenih i medicinskih prilika Bosne i Hercegovine pod Turskom i Austrougarskom dr Riste Jeremića: Povodom 150 godina od rođenja dr Riste Jeremića“, Bijeljina: Sinaj, Javna zdravstvena ustanova Opšta bolnica ,,Sveti Vračevi“ (2019), koautor.

,,Zakonopravilo Svetog Save: Prevod Sarajevskog prepisa“, Sarajevo: Mitropolija dabrobosanska (2019).

,,Samovoljna depersonalizacija kroz socijalne mreže i kriza identiteta“, Nova socialna edukacia Človeka VIII: Zbornik prispevkov z medzinarodnej interdisciplinarnej vedeckej konferencie 19. november 2019., Prešov: Prešovska univerzita v Prešove (2019), 208-215.

,,Elementi psihijatrijskih poremećaja kroz kanonske epitimije u ,,Zakonopravilu“ svetog Save Srpskog“, Zbornik radova devetog kongresa istoričara medicine: 800 godina srpske medicine, Beograd: Srpsko lekarsko društvo (2019), 45-56, koautor.

,,Percepcija pouke i ličnog primera egipatskih pustinožitelja u životu savremenih hrišćana“, Acta Patristica 10 (2019).

Potpuniji spisak objavljenih monografija, naučnih radova i prevoda dostupan je na COBISS Srbija i COBISS Republika Srpska

E-mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

aleksandar marinkovic 150 225 Aleksandar Marinković, saradnik u nastavi

 Rođen je 1989. godine u Sremskim Karlovcima. Završio je srednju školu u Karlovačkoj gimnaziji, a zatim osnovne i master akademske studije na Fakultetu za evropske pravno-političke       studije u Novom Sadu. 

 U periodu od 2016. do 2020. godine radio je kao advokatski pripravnik na predmetima iz oblasti radnog, građanskog, obligacionog, privrednog i IT prava, kao i prava osiguranja i  intelektualne svojine.

 Aktivan je sportski radnik, i to u ŽOK Partizan iz Sremskih Karlovaca kao trener od 2008. do 2015. godine, ta kao predsednik kluba od 2014. do 2015. godine. Od oktobra 2020. godine   trener je u odbojkaškom klubu FOK iz Novog Sada.

 Tečno govori engleski, a služi se i italijanskim jezikom. 

Prof. dr. Slobodan Nešković

neskovic slobodan 150 225 Diplomirao je 1980. godine na Tehničkoj vojnoj akademiji KoV u Zagrebu. Poslediplomske studije je završio odbranom magistarske teze u oblasti međunaradnih odnosa na Fakultetu   političkih nauka u Beogradu 2001. godine. Naučni stepen doktora političkih nauka stekao je na istom fakultetu, 2004. godine, odbranom doktorske disertacije u oblasti politikologije. U   zvanje naučnog saradnika u oblasti političkih studija izabran je 2006. godine na Institutu za političke studije u Beogradu. U zvanje vanrednog profesora izabran je 2009. godine na   Fakultetu  za poslovnu ekonomiju i inženjerski menadžment, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, a na istom fakultetu je izabrana u zvanje redovnog profesora 2014. godine.

 Autor je deset knjiga – po pet monografija i udžbenika. Recenzent je 17 knjiga. Urednik je i glavni odgovorni urednik 22 zbornika radova „Bezbednost u postmodernom ambijentu“.   Osnivač  je i direktor naučnog udruženja Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti u Beogradu. Član je redakcije časopisa „Bezbednost – Policija – Građani“, u izdanju MUP-a   Republike Srpske. Član je kraljevske akademije u zvanju Akademik redovni član. Član je Etorial Board „Balkan Journa Philosophy“ Bugarske akademije nauka. Dobitnik je priznanja „Mihajlo   Pupin“ Saveza pronalazača Srbije. Nosilac je „Ordena za vojne zasluge“ i „Ordena viteza Nikola Tesla“.

 Govori ruski jezik, služi se delimično engleskim jezikom.

dusan piksiades 150 225 Rođen je 16. jula 1993. godine u Novom Sadu. Osnovnu i srednju školu je sa odličnim uspehom završio u rodnom gradu. Školovanje je nastavio na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu,   gde je 2016. godine, među prvima u generaciji, diplomirao na odseku za istoriju. Odbranom rada „Percepcija Osmanskog carstva u udžbenicima na Balkanu“ završio je master studije  na   Filozofskom fakultetu Univerziteta u  Novom Sadu, odsek za istoriju. Na Fakultetu za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu završio je master studije politikologije odbranom   master rada na temu „Uspeh suverenističko-populističkih stranaka na Evropskim izborima 2019. godine”.

 Tokom studija je bio aktivan član studentskog parlamenta i studentskih organizacija, obavljajući istovremeno (2014-2015) funkcije potpredsednika Studentskog parlamenta Filozofskog   fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i potpredsednika Studentske unije istog fakulteta (SUFFUNS), u kojoj je vršio i dužnost predsednika (2015-2017). Prilikom obavljanja najviših funkcija u   SUFFUNS, dao je značajan doprinos uspostavljanju saradnje sa mnogim organizacijama na Univerzitetu, ostalim univerzitetima u Srbiji i u inostranstvu. Pored toga, bio je član Udruženja   studenata Univerziteta ”Moj Кampus” od 2012. do 2019. godine, gde je obavljao i funkciju predsednika (2016-2019). Kao član Komisije za vrednovanje vannastavnih aktivnosti (2014-2017)   značajno je doprineo kreiranju i usvajanju prvog sistema bodovanja vannastavnih aktivnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

 Tokom studija pisao je i tekstove za lokalni studentski časopis. Izlagao je radove i rezultate svojih istraživanja na nacionalnim i međunarodnim naučnim skupovima.

Alumnista je Beogradske Otvorene Škole (BOŠ), Fondacije Кonrad Adenauer (КAS) i Кongresa američko-srpskog prijateljstva (КASP).

Tečno govori engleski jezik, pored kojeg se aktivno se služi španskim i grčkim, a pasivno starogrčkim jezikom.

Giorgia Momi, referent Studentske službe

giorgia momi 150 225 Rođena 18. jula 1998. godine u Veroni u Italiji. Završila je Karlovačku gimnaziju, smer klasičnih jezika.

 Studije politikologije na Fakultetu za evropske pravno-političke studije upisala je 2017. godine i diplomirala u roku, 2020. godine. 

 Govori, čita i piše italijanski, slovački i engleski jezik.

ČASOPIS "PRAVO I POLITIKA"

apple touch icon

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

showcase 2

PRAVNA KLINIKA

showcase 3